Wydział Teologii KUL otwiera nowy kierunek studiów – RELIGIOZNAWSTWO (studia stacjonarne I stopnia /licencjat/) – w roku akademickim 2011/2012.

 

 • Czym jest religioznawstwo?
  W zakres szeroko rozumianego religioznawstwa (czasem zwanego religiologią) wchodzą wszystkie dziedziny wiedzy o religii i jej roli w życiu człowieka i społeczeństwa.
 • Specyfika kierunku w KUL
  KUL jest trzecią uczelnią w Polsce – po Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim – umożliwiającą studiowanie religioznawstwa w ramach formalnie uznanego kierunku (studia stacjonarne I stopnia) na podstawie zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z 15 lutego 2011 r.).
  Pracownicy naukowi KUL od wielu lat prowadzą badania w ramach różnych dziedzin wiedzy o religii. W ramach Instytutu Teologii Fundamentalnej funkcjonuje specjalizacja religioznawstwo na studiach doktoranckich z teologii od 1985 r.
  Studia religioznawstwa w KUL uwzględniają także wymiar teologiczny w badaniach nad religią, który jest często pomijany lub dyskredytowany przez badaczy, a bez którego badania nad religią są niepełne. Absolwent będzie jednak świadom różnic istniejących między religioznawstwem a teologią.
 • Studia religioznawstwa w KUL polegają na:
  1. zapoznawaniu się z różnymi teoriami wyjaśniającymi zjawisko religii;
  2. zdobywaniu podstawowej wiedzy o głównych tradycjach religijnych świata, w tym także o religijności ludowej;
  3. uzyskiwaniu kompetencji międzykulturowych, pomocnych w rozumieniu wyznawców innych religii, żyjących we własnym, rodzimym lub migranckim środowisku kulturowym.
 • Treść studiów
  3-letnie studia licencjackie obejmują następujące zajęcia:
  I rok studiów: Wstęp do religioznawstwa, Metody badań w religioznawstwie, Socjologia religii, Filozofia religii, Religie ludów pierwotnych, Religie starożytnego Egiptu, Podstawowe elementy doktryny chrześcijańskiej, Polska religijność ludowa, Historia filozofii, Logika, Wychowanie fizyczne, Technologia informacyjna, Języki obce współczesne (jeden do wyboru)
  60 godz. wykładów i/lub konwersatoriów do wyboru spośród:
  Religie euroazjatyckie ludów stepowych, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, Pismo i czas w dziejach, Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu, Historia starożytnego Rzymu i Bizancjum, Religie i wierzenia na Bliskim Wschodzie
  II rok studiów: Antropologiczne teorie religii, Religie Indii, Islam, Wielokulturowość a tożsamość, Kompetencje międzykulturowe, Historyczne podstawy chrześcijaństwa, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami Azji i Afryki, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami Ameryki Łacińskiej, Zarys teologii religii, Język orientalny lub antyczny (jeden do wyboru: grecki, łaciński, hebrajski, arabski, chiński, sanskryt), języki obce współczesne (kontynuacja z pierwszego roku), metodyka pracy naukowej.
  150 godz. wykładów i/lub konwersatoriów do wyboru spośród:
  Społeczeństwo i wojna na Bliskim Wschodzie, Chrześcijaństwo w kulturze Europy nowożytnej, Historia średniowieczna powszechna. Mitologia germańska, Historia średniowiecznej Polski. Duchowość chrześcijańska, Mit i religia w starożytności, Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych, Chrześcijaństwo a religie Afryki Wschodniej, Chrześcijaństwo w kulturze Europy, Wierzenia i rytuały afrykańskie, Nowe ruchy religijne, Współczesne spotkania międzyreligijne, Mitologia węgierska, Religie Słowian, Idee religijne w literaturze starożytnych Egipcjan
  III rok studiów: Religia jako przedmiot badań naukowych, Psychologia religii, Buddyzm, Migracje w Europie, Psychologia migracji i uchodźstwa, Etyka, Seminarium licencjackie (w tym praca licencjacka)
  150 godz. wykładów i/lub konwersatoriów do wyboru spośród:
  Judaizm, Religie chińskie: konfucjanizm i taoizm, Religie starożytnych Greków, Religie starożytnych Rzymian, Współczesne ruchy muzułmańskie, Dialog międzyreligijny, Tanatologia ludowa, Chrześcijaństwo starożytne, Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, Dialog międzychrześcijański: podstawy, zasady, cele
 • Forma studiów
  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów licencjackich. Studenci mają możliwość wyboru części zajęć – w tym nauki języka współczesnego oraz antycznego lub orientalnego – według profilu własnych zainteresowań.
  Studenci mają ponadto możliwość uczestniczenia w kongresach naukowych, konferencjach, sympozjach i wykładach otwartych na KUL, programie ERASMUS, a także w działalności organizacji studenckich (koła naukowe, duszpasterstwo akademickie, sekcje sportowe czy samorząd studencki). Mogą korzystać z bogatych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
 • Co dają studia?
  Absolwent
  * uzyskuje rzetelną wiedzę o tradycjach religijnych świata;
  * nabywa kompetencje mediatora między kulturami – potrafi zrozumieć i współistniejąc, współpracować z wyznawcami innych religii;
  * nie tylko rozumie i szanuje ludzi wierzących oraz ich tradycje religijne, ale umie też krytycznie je analizować;
  * zdobywa przygotowanie językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie wybranego przez siebie języka współczesnego oraz podstawy znajomości wybranego przez siebie języka orientalnego lub antycznego;
  * uzyskuje dyplom licencjacki i tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia.
  Studia stanowią również ważne uzupełnienie dla dziennikarzy, prawników, pracowników socjalnych, urzędników i polityków, organizatorów turystyki, teologów.
 • Co po studiach?
  Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach posiadających kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, instytucje (rządowe i pozarządowe) zajmujące się migrantami i problematyką migracji, biura handlowe i firmy współpracujące z partnerami zagranicznymi, organizacje europejskie i międzynarodowe.

 Studia są organizowane przez Wydział Teologii KUL.

Opracował Stanisław Grodź SVD

początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2012, godz. 11:51 - Liliana Kycia