Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2011


17 marca 2011 r. – w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych oraz Wydział Nauk Prawnych Uczelni, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, podczas której referaty wygłosili: abp. dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, pt. Nowe zagadnienia prawa rodzinnego; bp dr Artur Miziński, pt. Poradnictwo i obrona prawna w procesie o nieważność małżeństwa; ks. dr. Zdzisław Jancewicz, pt. Wybrane aspekty zagadnienia in vitro; dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL, pt. Kanoniczna pomoc prawna w kryzysie małżeństwa i rodziny; dr Piotr Telusiewicz, pt. Karcenie wychowawcze dzieci w świetle ostatniej nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

17-19 marca 2011 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów KUL Ogólnopolska Konferencja Naukowa „III Dni Kanonistów”  pt. Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie. Podczas pierwszego dnia Konferencji noszącego tytuł Katolickie prawo o małżeństwach mieszanych wyznaniowo, referaty wygłosili: o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv. pt. Duszpasterstwo małżeństw mieszanych; ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. Prawo kanoniczne o małżeństwach osób o różnej przynależności religijnej; ks. mgr lic. Hubert Czarnecki, doktorant KUL, pt. Przygotowanie do małżeństwa mieszanego, czyli o wymaganiach stawianych nupturientom i duszpasterzom, oraz Monika Grzyb, studentka KUL, pt. O formie kanonicznej zawarcia małżeństwa mieszanego. Podczas pierwszego dnia Kanonistów referaty z zaproszonych gości, wygłosili: bp dr Krzysztof Nitkiewicz (Biskup Diecezji Sandomierskiej) pt. Zobowiązania strony katolickiej - warunkiem uzyskania dyspensy koniecznej do zawarcia małżeństwa mieszanego, oraz ks. dr Piotr Steczkowski (Uniwersytet Rzeszowski) pt. Kto szafarzem małżeństwa? – dysputa Wschodu i Zachodu. Podczas drugiego dnia Konferencji noszącego tytuł Małżeństwa mieszane w ujęciu niekatolickich wspólnot religijnych, referaty wygłosili: ks. dr Grzegorz Wojciechowski (KUL), pt. Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką a muzułmańską, oraz ks. dr Stanisław Grodź (KUL), pt. Małżeństwa mieszane w hinduizmie i buddyzmie. Z zaproszonych gości referat wygłosił: ks. dr hab. Henryk Stawniak, prof. UKSW, pt. Znaczenie prawa naturalnego dla prawa małżeńskiego; abp Abel Popławski (Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej), pt. Dyscyplina Kościoła Prawosławnego ze skutkami prawnymi w odniesieniu do małżeństw wyznaniowo mieszanych; bp Jan Cieślar (Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) pt. Małżeństwa mieszane w ujęciu przepisów zasadniczego prawa wewnętrznego Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i we wskazaniach duszpasterskich, oraz Miriam Gonczarska reprezentująca Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie pt. Małżeństwa mieszane z punktu widzenia różnych odłamów judaizmu.

 

22 marca 2011 r. – odbyło się spotkanie naukowe Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowane przez Wydział Nauk Prawnych, podczas którego referat pt. Kanoniczne rozpoznanie i zabezpieczenie doczesnych szczątek sług Bożych, wygłosiła dr Lidia Fiejdasz.

 

23 marca 2011 r. – w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego zorganizowany przez Wydział Prawa Kanonicznego, Koło Naukowe Cywilistów oraz Koło Naukowe Utriusque Iuris tegoż Uniwersytetu. Drużynowo pierwsze miejsce w Konkursie zajęli studenci prawa kanonicznego KUL: Magdalena Lenart, Sylwia Tyl, oraz Paweł Zając. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajęła Sylwia Tyl, drugie Magdalena Lenart, czwarte Paweł Zając. Opiekę naukową nad studentami sprawowała mg lic. Anna Słowikowska z Katedry Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego KUL.

 

24 marca 2011 r. – w Collegium Iuridicum KUL z inicjatywy Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL odbyła się dyskusja panelowa pt. Migration from Africa to Europe z udziałem Ministra Pełnomocnego Ambasady Nigerii w Polsce Ennetuka Efiong Usoro. Dyskusja towarzyszyła spotkaniu podsumowującemu projekt pt. Migrant Rights. Nigerian - Polish Inititiative promującemu uruchomienie przez Instytut Europeistyki KUL anglojęzycznych studiów European Studies. 

 

24-25 marca 2011 r. – na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się V Europejska Konferencja z cyklu: Rodzina Polska poza granicami kraju, pt. Ocalić rodzinę = ocalić przyszłość, podczas której referat pt. Zagrożenia związane z zawarciem małżeństwa mieszanego, wygłosił ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

 

28-31 marca 2011 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim miał miejsce XIX cykl konferencji i paneli dyskusyjnych znanych jako Tydzień Prawników. Uroczystego otwarcia dokonali Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, oraz Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, Michał Mościcki. Tydzień Prawników rozpoczęła konferencja poświęcona problematyce legalizacji substancji odurzających o działaniu narkotycznym, potocznie zwanych „dopalaczami”. W ramach konferencji prelekcję wygłosił Sędzia Sądu Apelacyjnego, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  Leszek Pietraszko. Następnie miała miejsce emisja filmu poświęconego „dopalaczom” oraz dyskusja w której udział wzięli: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, (Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL); prof. dr hab. Andrzej Leszek Dawidowicz (Wydział Chemii UMCS); dr Radosław Hałas (Katedra Prawa Karnego KUL); dr Janusz Słodziński (Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie); oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Dariusz Działo. Celem dyskusji było przedstawienie poglądów i argumentów odnoszących się do problematyki substancji odurzających, a także skonfrontowanie ich z informacjami podawanymi opinii publicznej przez media. Dzień drugi Tygodnia Prawników pt. Prawo w działaniu, poświęcony był spotkaniom z przedstawicielami zawodów prawniczych. W ramach spotkań wystąpili: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie - Jacek Gabryś; Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adwokat Piotr Sendecki; aplikant radcowski Sławomir Chomoncik; aplikant notarialny Marlena Pakuła; oraz aplikanci ogólni Piotr i Paweł Sławiccy. Trzeci dzień Tygodnia Prawników pt. Podnoszenie kwalifikacji studentów, poświęcony był szkoleniom i warsztatom dotyczącym problematyki  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz sztuki negocjacji. XIX Tydzień Prawników przebiegał pod patronatem honorowym J.M. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektora KUL, oraz Ks. Prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2011, godz. 18:56 - Sławomir Graboń