Zasady rzetelności naukowej

 

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Szczegóły znajdują się w zakładce Kodeks etyki w publikacji.

 

Informacje ogólne
 
 • Teksty złożone do „Roczników Kulturoznawczych" nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
 • Artykuł powinien być przygotowany w rzetelny i uczciwy sposób.
 • W sytuacji naruszenia etyki naukowej, szczególnie poprzez tzw. ghostwriting i guest authorship, Redakcja podejmie stosowne działania, w tym te o charakterze prawnym.
 • Autor jest proszony o podanie informacji nt. ewentualnych źródeł finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, organizacji, stowarzyszeń itp.
 • Nadesłane teksty Redakcja ocenia a następnie kwalifikuje do druku.
 • Recenzja artykułów realizowana jest wg modelu double-blind review process, tzn. autorzy i współpracujący z Redakcją „Roczników Kulturoznawczych” recenzenci nie znają swoich tożsamości. Aktualna lista recenzentów współpracujących dostępna jest na stronie internetowej czasopisma a także w ostatnim numerze czasopisma za dany rok. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej Roczników.
 • Autor zostaje poinformowany nt. przyjęcia lub odrzucenia artykułu. Następnie, po zakończeniu prac redakcyjnych, Autor otrzymuje tekst artykułu do zatwierdzenia.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do umieszczenia wydrukowanych materiałów na stronie internetowej „Roczników Kulturoznawczych”.

 

Materiał powinien odpowiadać następującym warunkom:

 1. być złożony na papierze formatu A-4 w 1 egzemplarzu i na przenośnym nośniku lub przesłany na adres elektroniczny „Roczników Kulturoznawczych”: roczkult@kul.pl;
 2. mieć ciągłą paginację;
 3. zawierać na 1 stronie 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków);
 4. mieć margines z lewej strony - 35 mm.
 • W celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej nazwisko i imię autora artykułu należy podać na osobnej kartce.
 • Do tekstu artykułu należy dołączyć uporządkowaną alfabetycznie literaturę, streszczenie w języku polskim (ok. 150 słów) i angielskim (ok. 150 słów) wraz z angielskim tłumaczeniem tytułu a także alfabetycznie uporządkowane słowa kluczowe w języku polskim (do 10) i angielskim (również do 10). W przypadku braku jednego z ww. elementów artykuł nie zostanie poddany procedurze redakcyjnej.
 • Recenzje powinny dotyczyć najnowszych publikacji (polskojęzyczne – do roku wstecz, obcojęzyczne – do trzech lat wstecz).

 • Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail.
 • Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.
 • Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL. Redakcje poszczególnych zeszytów mogą przyjąć tzw. system amerykański (odsyłacze bibliograficzne w tekście).
 • Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kompletny, a przytaczane cytaty sprawdzone. Rekomendowana forma zapisu.
  • Przypisy
   • K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL 19823 s. 18-20.
   • D. L. Rosenhan, M. E. Seligman. Psychopatologia. T. 1. Warszawa: PWN 1994.
   • A. Bronk SVD. Wielość nauk i jedność nauki. W: S. Kamiński. Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: TN KUL 19922 s. 345-370.
   • T. Szubka. Wprowadzenie. W: Metafizyka w filozofii analitycznej. Red. T. Szubka. Lublin: TN KUL 1995 s. 9.
   • Studia metafilozoficzne. T. 1: Dyscypliny i metody filozofii. Red. A. B. Stępień, T. Szubka. Lublin: TN KUL 1993.
   • T. Styczeń SDS. Narodzić się, aby kochać. Jak ocalić tożsamość Europy? „Roczniki Filozo­ficzne" 42:1994 z. 2 s. 45-53.
   • A. P. Wejland. Ukryte porównania. „Studia Socjologiczne" 1991 nr 1 s. 91-108.
  • Bibliografia
   • Wójcik K: Jan z Kluczborka. Lublin: RW KUL 1995 s. 59-62.
   • Berger P. L., Luckmann Th.: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PWN 1983.
   • Turowski J.: Przedmowa. W: Tenże. Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: TN KUL 1993 s. 5-6.
   • Duchowość bezdroży. Red. ks. J. Misiurek, ks. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1995. Homo meditans. T. 16.
   • Oleś P.: Kryzys połowy życia u mężczyzn. „Roczniki Filozoficzne" 43:1995 z. 4 s. 91-108.
   • Solecki T.: Gwiazda zaranna. „W drodze" 1989 nr 10 s. 53-58.
 • Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.
 • Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 3%.
 • Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.

 

Wskazówki techniczne

 • Mapy i oryginały ilustracji (w postaci nadającej się do druku) wraz z podpisami powinny być dołączone na końcu artykułu.
 • Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylicę, grekę, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć na przenośnym nośniku.
 • Teksty dostarczone na nośniku elektronicznym powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, np. MS Word, OpenOffice, Notatnik.
 • Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze należy przygotować za pomocą typowych programów, np. MS PowerPoint, MS Excel, OpenOffice, GIMP, CorelDraw, Corel Presentation. Należy je dostarczyć jako odrębne pliki. Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.
 • Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środko-wanie, kursywa.
 • Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na przenośnym nośniku do czasu ukazania się publikacji drukiem.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2016, godz. 23:02 - Małgorzata Gruchoła