Laureat Nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego 2010

Prof. dr hab. BOGUSŁAW NADOLSKI TChr

ks_Nadolski2.jpgBOGUSŁAW NADOLSKI urodził się 18 sierpnia 1933 roku w Skrzeszowicach (pow. krakowski). Podstawowe studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu (1951-1957), a następnie studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1963-1967) – specjalizacja liturgika (magisterium i licencjat – 1965, doktorat z liturgiki – 1967). Dalsza kariera naukowa Laureata związana jest z Wydziałem Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW), gdzie najpierw uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie liturgiki (1980), a później profesora nauk teologicznych (1989). Od 1993 roku jest profesorem zwyczajnym. W tej Uczelni pełnił funkcje kierownika Katedry Teologii Liturgii, kierownika Specjalności liturgicznej, redaktora „Biuletynu Liturgicznego”, opiekuna Koła Naukowego Liturgistów, opiekuna studentów Specjalności liturgicznej.

Zainteresowania naukowe Laureata dotyczą głównie teologicznych wymiarów liturgii, traktowanej jako locus theologicus („miejsce teologiczne”), co stanowi novum w stosunku do dotychczasowego ujęcia eklezjologii, a także – od strony antropologicznej – relacji do kultury, zakorzenienia liturgiki w kulturze. Szczególną uwagę poświęca misterium Eucharystii w rozwoju historyczno-teologicznym, a także sakramentowi pokuty i pojednania.

Ksiądz Profesor prowadzi wykłady z liturgiki, seminaria magisterskie i doktoranckie, wygłaszała liczne referaty. Dotychczas był promotorem ponad stu prac magisterskich, 15 prac doktorskich, a dalszych 5 jest w przygotowaniu. Recenzował 11 rozpraw habilitacyjnych, 20 dysertacji doktorskich na KUL-u, ATK, PAT, ChAT, UWM w Olsztynie oraz w 10 przypadkach opracowywał ocenę dorobku naukowego do uzyskania stopnia naukowego profesora, a także był nadzwyczajnym recenzentem dla potrzeb Centralnej Komisji Kadr Naukowych.

Dorobek naukowy Ks. Prof. Nadolskiego jest imponujący. Jest autorem 31 książek oraz redaktorem ponad dziesięciu pozycji książkowych. Opublikował 154 rozprawy naukowe w polskich i zagranicznych czasopismach teologicznych i ponad 300 popularnonaukowych w miesięcznikach i tygodnikach polskich. Jest autorem 23 haseł w Encyklopedii katolickiej KUL i 53 recenzji książek, głównie obcojęzycznych.

Godna podziwu jest działalność organizacyjna Laureata. Pełnił rozliczne funkcje: kierownika Kursu Homiletyczno-Katechetyczno-Liturgicznego na ATK (1983-1989), opiekuna Koła Naukowego Liturgistów ATK, członka Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych (1979-1987), członka Komisji Episkopatu ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego (1990-1995), konsultora Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przewodniczącego Sekcji Profesorów Liturgiki w Polsce (1981-1986), organizatora corocznych spotkań Profesorów i Wykładowców liturgiki. Jest członkiem Redakcji miesięcznika „Msza Święta” (od 1967), członkiem Arbeitsgemeinchschaft Katholischer Liturgikdozenten (od 1974), członkiem Societas Liturgica (od 1975), redaktorem Biuletynu Liturgicznego w „Collectanea Theologica” (od 1979), członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1983).

Dorobek naukowy i działalność dydaktyczna ks. prof. B. Nadolskiego świadczą o jego niekwestionowanym autorytecie w dziedzinie teologii liturgii. Jego czterotomowy podręcznik Liturgika jest cenioną pomocą dla wykładowców i studentów teologii w całej Polsce. Wiele jego publikacji książkowych oraz liczne artykuły uwzględniają nie tylko aspekty ściśle teologiczne, ale mają także wymiar ogólnohumanistyczny i kulturowy (np. Pochwała święta, Poznań 1997; Kocham niedzielę, Poznań 1997; W drodze do liturgii, Poznań 1998; Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004; Odpowiedzi na 101 pytań o Mszę świętą, Kraków 2004). W 2006 roku ukazało się monumentalne dzieło Ks. Prof. Nadolskiego, jedyne tego rodzaju w opracowaniu jednego autora, nie tylko w języku polskim, Leksykon Liturgii (Poznań: Pallottinum 2006, ss. 1762).

Mając na uwadze bogaty dorobek pisarski Ks. Prof. Bogusława Nadolskiego, jego wkład w przygotowanie młodej kadry naukowej polskich Uczelni katolickich oraz nienaganną postawę kapłańską w duchu ewangelicznej służby członkowie Wydziału Teologii Towarzystwa Naukowego KUL na zebraniu 13 grudnia 2010 jednogłośnie poparli wniosek o zgłoszenie kandydatury do Nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego za rok 2010. Zarząd TN KUL w pełni zaakceptował tę kandydaturę na posiedzeniu 26 stycznia 2011 roku. 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2011, godz. 22:08 - Stanisław Sarek