4 (44) 2010 - wersja on line

 

 

 STUDIA I ARTYKUŁY

 

ARKADIUSZ BARUT

Wolne społeczeństwo i „sędzia Herkules”. Instytucjonalizacja społecznej dyskusji nad prawem w filozofii Ronalda Dworkina (streszczenie)

Free Society and Judge Hercules. The Institutionalization of Public Discussion on Law in Ronald Dworkin's Philosophy (summary)

Свободное общество и „судья Геркулес”. Институционализация в общественной дискуссии над правом в философии Рональда Дворкина (pезюме)

 

MICHAŁ KASIŃSKI

Poszukiwania paradygmatu integracyjnego nauk administracyjnych (streszczenie)

The Search for a Paradigm Integrating Administrative Sciences (summary)

Поиски интеграционной парадигмы административных наук (pезюме)

 

JERZY MIGDAŁ

Resocjalizacja skazanych – utopia czy wyzwanie. Perspektywy wykonywania kary pozbawienia wolności (streszczenie)

Rehabilitation of the Condemned – Utopia or a Challenge. Prospects of Detention (summary)

Перевоспитание осужденных – утопия или вызов. Перспективы исполнения приговора лишения свободы (pезюме)

 

ANDRZEJ RĄPAŁA

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ustanowieniem aktu prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego (streszczenie)

Liability for the Damages Caused by Passing the Acts of Local Laws by the Local Government Bodies (summary)

Ответственность за ущерб, причиненный возникновением локального правового акта органами местного самоуправления (pезюме)

 

MAREK SZUBIAKOWSKI

Pogranicza nauki prawa administracyjnego. Nowe zjawiska badawcze (streszczenie)

The border lines between the administrative law and other branches of law. New subjects of the scientific research (summary)

Пограничья науки административного права. Новые исследовательские явления (pезюме)

 

PIOTR ZACHARCZUK

Opłaty za korzystanie ze środowiska związane z funkcjonowaniem elektrowni wytwarzających energię elektryczną w wyniku spalania paliw (streszczenie)

Environmental Fees Related to the Operation of Power Plants Generating Electricity through Fuel Combustion (summary)

Оплаты за использование окружающей среды, связанные с функционированием электростанций, производящих электроэнергию при сжигании топлива (pезюме)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Duncan v. Louisiana, Supreme Court of the United States 391 U.S. 145, 88 S.Ct. 1444, 20 L. Ed.2nd 491 (1968) (tłum. Marzena Rzeszót)

 

 

RECENZJE

 

Lech Mażewski, Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956-1989. Analiza ustrojowo polityczna
(rec. Paweł Bała)

Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym (rec. Jan Łukasiewicz)

Stella Coglievina (a cura di), Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa Cattolica, a cura di Stella Coglievina (rec. Henryk Misztal)

Gustav Radbruch, Filozofia prawa (rec. Jadwiga Potrzeszcz)

 

SPRAWOZDANIA

 

Kapłaństwo Posługi (Sympozjum, Lublin, 25 maja 2010 r.) (Anna Słowikowska)

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Materialnego Pogranicza (Międzynarodowa Konferencja, Lublin, 6-8 września 2010 r.) (Małgorzata Kruszewska-Gagoś)

Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego „Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej” (Kazimierz Dolny n/Wisłą, 19-22 września 2010 r.) (Kamila Sobieraj, Anna Maria Kozińska)

Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 20 października 2010 r.) (Marzena Rzeszót)

Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej (Seminarium Naukowe, Kazimierz Dolny, 22-23 października 2010 r.) (Monika Wójcik)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2009 r. (oprac. Monika Wójcik)

 

 

 

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 4 (44) 2010 (pl)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 4 (44) 2010 (eng)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 4 (44) 2010 (rus)

 

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 14:03 - Magdalena Sawa