UWAGA!

Zmiany w przyznawaniu stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020

 

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5   Regulaminu świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2019 r.

 

 

infKonto.pdfwniosek o wydanie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej

 

 

W przypadku niedołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej lub przedstawienia zaświadczenia o niewłaściwej treści należy powyższą okoliczność uzasadnić w formie dodatkowego podania do Komisji Stypendialnej i udokumentować źródła utrzymania rodziny.

 

 

 

Termin złożenia wniosku

 

 Studenci i doktoranci, ubiegający się tylko o stypendium socjalne lub o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają wnioski w terminie :

 

 do 15 września br.

 

infKonto.pdf wniosek o przyznanie świadczeń załącznik nr 2 do zarządzenia

 

wyjątkiem są osóby przyjęte na studia po 31 sierpnia, które składają wniosek do 30 września, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.

 

 

do 5 marca

- studenci przyjęci na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium

 

 

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U.2017.1892 ze zm. ) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

w 2017 r. wynosił  3.399,00 zł (dotyczy roku akademickiego 2018/2019)

 

Przelicznik z ha przeliczeniowego za rok 2018 zostanie podany przez GUS

po 23.09.2019 r.

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

infKonto.pdf   sposób dokumentowania załącznik nr 10

               (dotyczy roku akademickiego 2019/2020)

 

 

UWAGA 

Monitor Polski - ryczałt i karta podatkowa za 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRAC Y I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne na rok akademicki 2019/2020

 

 

 

Wypłata

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

 

 

 

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr.

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca. 

Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi

w § 12

 

infKonto.pdf

Regulaminu świadczeń KUL 2019/2020

 

Sposób wypłaty

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta lub doktoranta.

 

Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.

 

Stypendium

w trakcie urlopu dziekańskiego

 

Stypendium socjalne przysługuje studentowi i doktorantowi w trakcie urlopu na jego wniosek, o ile zachodzi szczególna sytuacja życiowa.

 

Student/doktorant, ubiegający się o stypendium socjalne w trakcie urlopu, fakt szczególnej sytuacji życiowej przedstawia w formie dodatkowego podania do Komisji Stypendialnej. 

 Zwiększenie stypendium socjalnego

Dotyczy tylko studentów/ doktorantów studiów stacjonarnych

 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
2. Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:
  a) ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim    lub w obiekcie innym niż dom studencki;
 b) ponoszenie kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;
  c) zamieszkanie na terenie seminarium duchownego, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że ponosi związane z tym koszty mieszkania w miejscu studiowania;
  d) sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.


3. Student otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że:
   a) ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;
    b) na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.


4. Wysokość zwiększenia, o których mowa w ust. 1, jest określana w drodze uchwały KS.

 

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL

tj.stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga;
 stypendium rektora:


    1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich

                i studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;


    2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;


    3) nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

 

Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2021, godz. 12:18 - Izabela Mazur