Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 

Typ I Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 

Typ II Doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).

 

O dofinansowanie mogą występować m.in. szkoły wyższe.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od 18.07.2011 r.

do 31.12.2011 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu lub,

gdy wartość kwoty dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy 125 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

 

Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota

30 000 000,00 zł.

 

Projekty muszą być skierowane do następujących podmiotów:

1. Przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej).

2. Przedsiębiorcy

 

Kryteria dostępu (konieczne):

 

1) Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego

(w przypadku osób fizycznych, jeśli pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów,

jeśli posiadają jednostkę  organizacyjna na obszarze województwa lubelskiego).

Kryterium dotyczy obu typów projektów.

 

2) Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu

oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Kryterium dotyczy obu typów projektów.

 

3) Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Kryterium dotyczy obu typów projektów.

 

4) Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.

Kryterium dotyczy obu typów projektów.

 

5) Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa nie korzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Kryterium dotyczy pierwszego typu projektów (zob. www.efs.lubelskie.pl, zakładka „Wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach 8.1.1 i 8.1.2 PO KL”).

Kryterium dotyczy projektów typu I.

 

6) Projekt jest realizowany na potrzeby konkretnych mikro- i/lub małych i/lub średnich przedsiębiorstw (MMSP) wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium dotyczy projektów typu II.

 

7) Projekt obejmuje wsparciem minimum 5 przedsiębiorstw.

Kryterium dotyczy obu typów projektów.

 

8) Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się powszechnie uznawanymi certyfikatami.

Szkolenia z zakresu podstaw języka obcego i/lub obsługi komputera mogą być realizowane wyłącznie jako moduł uzupełniający szkolenia.

Kryterium dotyczy projektów typu I.

 

9) W projekcie Wnioskodawca wykorzystuje wyniki badań/analiz dotychczas wypracowanych

w ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie lubelskim (odnośniki do stron internetowych zawierających badania/analizy wypracowane dotychczas dostępne na stronie www.efs.lubelskie.pl).

Kryterium dotyczy projektów typu I.

 

10) Grupę docelową projektu stanowią pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) i/lub kadra zarządzająca MMŚP.

Kryterium dotyczy projektów typu I.

 

Kryteria strategiczne (za ich spełnienie przysługuje premia punktowa):

 

1) Pracownicy przedsiębiorstw objęci wsparciem w ramach projektu należący do jednej z

następujących grup: osoby w wieku 50+ lub osoby z wykształceniem poniżej średniego, stanowią

co najmniej 30% uczestników projektu.

Premia - 8 punktów.

Kryterium dotyczy projektów typu I.

 

2) Projekt obejmuje wsparciem co najmniej pięćdziesiąt przedsiębiorstw.

Premia - 17 punktów.

Kryterium dotyczy obu typów projektów.

 

3) Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w co najmniej

jednej z następujących branż, uznanych za kluczowe w województwie lubelskim: ochrona środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno-spożywcze, logistyka, budownictwo.

Premia - 10 punktów.

Kryterium dotyczy projektów typu I.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków i wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Działu Koordynacji Programów Europejskich w menu.

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:38 - Beata Kaczan