W ramach konkursu mogą zostać przygotowane projekty innowacyjne z dwóch następujących tematów:

 

Temat 1. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

Temat 2. Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 5 mln zł, zaś minimalna wartość pojedynczego projektu to 500 tysięcy zł.

 

Kryteria obligatoryjne, które musi spełnić wnioskodawca są następujące:

 

1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

 

2. Wypracowane w ramach projektu produkty adresowane są do użytkowników z województwa lubelskiego

 

3. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy

 

4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu

 

5. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN

 

6. Grupę odbiorców w projekcie stanowią osoby w wieku od 15 do 25 lat (tylko w przypadku tematu nr 1)

 

7. Grupę odbiorców w projekcie stanowią osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i/lub zakłady karne (tylko w przypadku tematu nr 2)

 

Kryteria strategiczne (nie są obowiażkowe, ale za ich spełnienie przyznawane są dodatkowe punkty):

 

1. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada doświadczenie w upowszechnianiu i włączaniu do głównego nurtu polityki wypracowanego produktu (modelu/narzędzia/instrumentu) -  premia 10 punktów, dotyczy tematów 1 i 2

 

2. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarze integracji społecznej  -  premia 10 punktów, dotyczy tematów 1 i 2

 

3. Projekt zakłada wypracowanie modelowych rozwiązań skierowanych do pracodawców zatrudniających osoby w wieku 15-25 lat  -  premia 10 punktów, dotyczy tematu 1

 

4. Projekt realizowany w partnerstwie trójsektorowym (obejmującym podmioty z sektorów publicznego, prywatnego i społecznego)  -  premia 10 punktów, dotyczy tematu 2

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków i wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w menu na stronie Działu Koordynacji Programów Europejskich.

 

W załączeniu: dokumentacja konkursowa określająca wszystkie wymagania odnośnie wniosku projektowego. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją.

 

Więcej o konkursie na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:37 - Beata Kaczan