Konkurs A.1 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie 5.2.1


Cechy konkursu: Konkurs na projekty realizowane na terenie całego kraju lub jego części. Konkurs ma charakter otwarty (tj. nabór będzie prowadzony od daty wskazanej w ogłoszeniu o konkursie do końca roku lub – faktycznie – do czasu rozdysponowania alokacji na dany konkurs). Termin ogłoszenia: IV kwartał 2011 r.

    Alokacja na konkurs to 50 000 000,00 zł

    Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

1. Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej

2. Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów, i w wybranych aspektach jej funkcjonowania

3. Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej

4. Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej

5. Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych PRAWO

6. Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym

7. Wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym.

    Kryteria dostępu (muszą być spełnione):

1. Projekt jest realizowany przez beneficjenta szkołę wyższą wyłącznie w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego stanowiącą grupę docelową projektu.

2. Grupę docelową w projekcie stanowią:

a) urzędy gmin (z wyłączeniem urzędów gmin o statusie miasta, w tym urzędów miast na prawach powiatu), starostwa powiatowe oraz ich pracownicy,

b) inne jednostki organizacyjne JST oraz ich pracownicy w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458) oraz organy wykonawcze jednostek pomocniczych JST w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm.) - wyłącznie w przypadku, gdy:

- udział ww. grupy docelowej jest bezpośrednio związany z osiągnięciem celów projektu określonych dla urzędów JST, a projektodawca w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu podał uzasadnienie wskazując na łączność z osiągnięciem celów projektu oraz

- poszczególne jednostki organizacyjne JST i organy wykonawcze jednostek pomocniczych samorządu funkcjonują w ramach JST, która została objęta wsparciem w ramach projektu.

3. Grupę docelową projektu stanowią JST, które:

a) zostały objęte wsparciem w zakresie opracowania diagnozy za pomocą Powszechnego Modelu Samooceny (CAF) w ramach projektu systemowego „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Powszechnego Modelu Samooceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i pomoc doradczą,

b) nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent, partner lub grupa docelowa w odniesieniu do projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów nr 3/POKL/5.2.1/2008, 2/POKL/5.2.1/2009 oraz 2/POKL/5.2.1/2010,

c) mają wskaźnik będący relacją podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy lub powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa na rok 2011 w stosunku do wskaźnika Gg dla gminy oraz Pp dla powiatu, określony na 2011 rok, równy lub niższy od 50%.

4. Projekt obejmuje wsparciem minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego

5. Minimalna wartość projektu (koszty ogółem) wynosi 1 000 000 zł.

6. Maksymalna wartość projektu (koszty ogółem) wynosi 2 000 000 zł.

7. Projekt realizuje łącznie typy operacji nr 1, 2 i 5 oraz co najmniej jeden spośród typów operacji nr 3, 4, 6,7.

    Kryteria strategiczne: (za ich spełnienie przysługuje premia punktowa):

1. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20 % stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ (w przypadku działań szkoleniowych) oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej – 5 pkt.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu [zakłada] uruchomienie min. dwóch nowych usług dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej projektem, świadczonej za pomocą platformy ePUAP  – 20 pkt.

3. Grupę docelową projektu w min. 50% stanowią gminy na terenie których znajduje się obszar/y objęte ochroną przyrody w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – 10 pkt

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2011, godz. 16:15 - Kamil Dębiński