Przypominamy informację o planowanym konkursie:

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Cechy konkursu: Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na projekty realizowane na terytorium województwa lubelskiego. Konkurs ma charakter otwarty (tj. nabór będzie prowadzony od daty wskazanej w ogłoszeniu o konkursie do końca roku lub – faktycznie – do czasu rozdysponowania alokacji na dany konkurs). Termin ogłoszenia: IV kwartał 2011 r.

 

Alokacja na konkurs to  2.000.000 zł.

 

Typy działania to oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:


Typ 1: działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych,
Typ 2: rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

     Kryteria dostępu (muszą być spełnione):

 

  • Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru jednej gminy województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze tej gminy województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na terenie tej gminy województwa lubelskiego) (stosuje się do typów działania 1, 2).
  • Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10% osoby w wieku 15–24 lata (typ 1).
  • Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy (typy 1, 2).
  • Minimalna wartość projektu wynosi 30 000 zł (typy 1, 2).
  • Działania o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym mogą być realizowane tylko i wyłącznie jako uzupełnienie działań szkoleniowych i/lub doradczych przyczyniających się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych (typ 1).
  • Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego (typy 1, 2).
  • Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (typy 1, 2).

 

     Kryteria strategiczne (nieobowiązkowe, ale przyznawane są za nie dodatkowe punkty):

 

  • Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5% osoby niepełnosprawne oraz projekt zakłada przeznaczenie co najmniej 80% kwoty założonych w projekcie wydatków w ramach cross-financingu na sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposażenie ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia (typ 1)   - 20 punktów.
  • Projekt wykorzystuje model aktywizacji środowisk lokalnych wypracowany na podstawie zwalidowanych rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (typ 1) - 10 punktów.

 

Projekt skierowany wyłącznie do grup docelowych pochodzących z gmin województwa lubelskiego dotkniętych klęską powodzi w maju i czerwcu 2010 r. (dotyczy gmin: Annopol, Dęblin (gmina o statusie miasta), Janowiec, Józefów nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Łaziska, Puławy, Puławy (gmina o statusie miasta) oraz Wilków, wymienionych w Załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. (typ 1) - 10 punktów

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:34 - Beata Kaczan