Nowo powołana Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka (od 1 marca 2014 r. kieruje nią dr hab. Krzysztof Wroczyński) rozwija badania naukowe w dwóch komplementarnych kierunkach: filozofii prawa i filozofii praw człowieka.

 

Te dwa nurty badań zawierają w sobie dość różnorodną materię badawczą. W pierwszym nurcie rozwijane będą badania historyczno-filozoficzne zmierzające do ukazania źródeł współczesnych zjawisk z zakresu filozofii i teorii prawa. Pozostajemy w przekonaniu, że nie wyłoniły się one z doktrynalnej próżni, ale przeciwnie są efektem historycznego rozwoju problematyki (takich zjawisk np. jak dominująca dziś orientacja pozytywistyczna w filozofii prawa, przemiany w łonie tej orientacji, współczesnego umocowania w nauce prawa naturalnego, problemu woluntaryzmu prawnego, relacji między porządkiem prawnym i moralnym, prawa w warunkach globalizacji i in.). Oprócz badań historycznych podjęte będą również studia filozoficzno-krytyczne nad współczesnymi nurtami zarówno w kontynentalnej filozofii prawa jak i dominującej dziś koncepcji anglosaskiej.

 

Drugi nurt badań (komplementarny) – filozofii praw człowieka, bazuje w zakresie metodologii i źródeł na wiedzy filozoficznej (antropologicznej). W koncepcji człowieka upatruje uzasadnienia dla uprawnień naturalnych, godności, zakresu treściowego praw, praw człowieka pozostającego w określonej sytuacji (podmiotów zbiorowych), moralności prawa. Oczywiście wymaga to dobrej znajomości współczesnej doktryny praw człowieka formułowanej w obrębie międzynarodowego prawa praw człowieka, która dość luźno związana jest z argumentacja filozoficzną (głównie socjologiczno-historyczną). Badania w tym nurcie mają charakter poniekąd interdyscyplinarny oraz komplementarny z filozofią prawa. W doktrynie praw człowieka, a zwłaszcza treściowym wyrazie tej doktryny zachodzą różnorodne zmiany i pojawiają nowe problemy. Jednym z zadań filozofii praw człowieka jest krytyczna analiza i ocena tych zjawisk.

 

W Katedrze zatrudnieni są (oprócz kierownika) dr hab. Włodzimierz dłubacz, prof. KUL oraz dr Katarzyna Stępień. Dr Katarzyna Stępień pracuje obecnie nad zagadnieniami subiektywizacji praw człowieka a więc kluczowego w tej materii rozumienia praw podmiotowych, obrony realizmu, niezbywalnej godności jako wartości obiektywnej ugruntowanej w naturze i strukturze bytu ludzkiego.

 

Program Katedry całkowicie mieści się w obrębie zadań Wydziału Filozofii, a społeczna potrzeba takich badań w świetle zainteresowań młodzieży i potrzeb racjonalnej i pogłębionej publicystyki jest niewątpliwa. Problematyka praw człowieka jest nieustannie przedmiotem troski organizacji międzynarodowych (w tym i UE) oraz Stolicy Apostolskiej.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2015, godz. 05:32 - Andrzej Zykubek