Książki

Talik, W., Iwanek. E. (2019). Model Transnacjonalnego Doradztwa Kariery. Lublin: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

 

Talik, W., Wiechetek, M. (2014). Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia (KIK-PZ). Lublin: Innovatio Press. Ściągnij podręcznik

Porzak, R., Talik, W. (2013). Test "Edukacja-Zawód". Lublin: Innovatio Press. PDF

Laguna, M., Wiechetek, M., Talik, W., Dhaenens, Ch. (2011). M-Astra. Competency assessment method for the managers of small to medium sized enterprises. Lublin: Innovatio Press.

Łaguna, M., Wiechetek, M., Talik, W., Dhaenens Ch. (2011). M-Astra. Metoda pomiaru kompetencji menedżerów małych i średnich firm. Lublin: Innovatio Press.

Artykuły

 

Talik, W., Wiechetek, M., Dean, A. (2018). Jak mierzyć talent pracowników – członków zespołów? Metoda ComTal-Team Member. Organizacja i kierowanie, 4, 199-214.

 

Talik, W., Poleszak, W. (2017). Zastosowanie ComPM jako narzędzia do pomiaru kompetencji menedżera projektów. Organizacja i Kierowanie, 4, 121-138.


Talik, W., Wiechetek, M. (2014). Metoda diagnozy potencjału zawodowego absolwentów studiów wyższych: Kwestionariusz KIK-PZ. Organizacja i kierowanie, 3, 97-111.

Laguna, M., Wiechetek, M., Talik, W. (2012). The Competencies of managers and their business success. Central European Business Review, Vol.1, No.3, 7-13.

Talik, E., Laguna, M., Wawrzenczyk-Kulik, M., Talik, W., Wiacek, G., Vingoe, G., Huyghe, P. (2012). The Astra-Manager Tool: A Method of Measuring Competencies of Micro Firm’s Managers, Human Resource Management Research, Vol.2, No.3., pp. 9-14.

Łaguna, M., Talik, W., Wiechetek, M. (2011). Pomiar kompetencji menedżerów małych i średnich firm: Metoda M-Astra. Organizacja i kierowanie, 4, 157-175.

Talik W., Bąk W. (2011). Struktura systemu Ja a wewnętrzna aktywność dialogowa. Ujęcie w perspektywie rozwojowej. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, E. Brygoła (red), Dialog z samym sobą, ss.252 - 273. Warszawa: PWN.

Talik, W., Łaguna, M., Czyż, A. (2010). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W: Grzymała-Moszczyńska, H., Kwiatkowska, A., Roszak, J. (red.). Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, ss. 344-350. Kraków: wydawnictwo NOMOS.

Oleś P. K., Batory A., Buszek M., Chorąży K., Dras J., Jankowski T., Kalinowska I., Kubala D., Parzych J., Sadowski S., Sosnowska K., Talik W., Wróbel M. (2010). Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty. Czasopismo Psychologiczne, 16, 113-127.

Talik, W. (2009). Cechy osobowości a przystosowanie u osób w okresie dorastania. W: Szewczyk, L., Talik, E. (red.) Wybrane Zagadnienia z Psychologii Klinicznej i Osobowości. Tom X - Psychologia Kliniczna Nastolatka, ss. 37- 48. Lublin: TN KUL.

Talik W., Łaguna M., Talik E. (2008). Kompetencje managerskie a zadowolenie z osiągnięć firmy. Organizacja i Kierowanie, 4, 67-81.

Talik E., Łaguna M., Talik W., Wiącek G., Wawrzeńczyk-Kulik M. (2008). Na właściwym poziomie. Metoda „Astra-Manager" jako narzędzie do mierzenia kompetencji menedżerów małych firm. Personel i Zarządzanie, 4, 52-56.

Talik E., Wiącek G., Talik W., Łaguna M. (2007). Metody pomiaru kompetencji przedsiębiorczych i ich wykorzystanie w doradztwie zawodowym osób niepełnosprawnych. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży., ss. 107 - 117. Warszawa: Kancelaria Senatu RP.

Oleś P., Talik W. (2007). Metoda Konfrontacji z sobą - wersja dla osób uzależnionych (2006). Warszawa: Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych, opracowanie wykonane na zlecenie OBiUP.

Talik E., Talik W. (2007). Recenzja: John D. Mayer „Personality: A Systems Approach" Boston - Sydney: Pearson and AB 2007. Roczniki Psychologiczne, T. 10, nr 1. ss. 212-213.

Łaguna M., Wawrzeńczyk-Kulik M., Weinmüller E., Talik W., Huyghe P., Wiącek G., Vingoe G., Tarkowski K. (2006). Competences of starter entrepreneurs and the measurement method "ASTRA - STARTER". Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 12 (1-2), 9-31.

Talik W. (2006). Ile jest wymiarów osobowości? Porownanie teorii cech. W: Oleś P., Puchalska - Wasyl M., Sobol - Kwapińska M. (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości., ss.20-21. Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Scholar i Wydawnictwo KUL.

Talik W. (2006). Ile jest ja w Ja? Złożoność systemu Ja. W: Oleś P., Puchalska - Wasyl M., Sobol - Kwapińska M. (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości., ss.66-69. Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Scholar i Wydawnictwo KUL.

Talik W. (2006). W czym teoretycy osobowości są zgodni? Uniwersalizm teorii osobowości. W: Oleś P., Puchalska - Wasyl M., Sobol - Kwapińska M. (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości., ss.114-115. Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Scholar i Wydawnictwo KUL.

Łaguna M., Weinmüller E., Wawrzeńczyk M., Talik W., Wiącek G., Iwanek-Chachaj E., Tarkowski K. (2006). Metoda do pomiaru kompetencji osób zamierzających założyć własną firmę „ASTRA - STARTER". Organizacja i Kierowanie, 2, 67-83.

Talik W. (2005). Preferencje wartości a zainteresowania czytelnicze nastolatek. Psychologia Rozwojowa,4, 151 - 159.

Talik W. (2005). Recenzja: Hubert J.M. Hermans i Giancarlo Dimaggio (red.), The Dialogical Self in Psychotherapy. Hove and New York: Bruner-Routledge 2004. Przegląd Psychologiczny, 48, 125-128.


Konferencje

 

Torój, M., Talik, W. Correlates of Calling and Vocation. Plakat zaprezentowany w czasie 39th Star Conference Stress Anxiety And Resilience. Lublin, 10-13 lipca 2018 r.

 

Torój, M., Talik, W. Polska adaptacja Kwestionariusza Powołania Zawodowego (Calling and Vocation Questionnaire (CVQ)). Plakat zaprezentowany w trakcie III Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Lublin, 24-25 maja 2018 r.

 

Wiechetek, M., Talik, W. Ocena ważności wymiarów klimatu organizacyjnego
– badania w wybranych krajach europejskich. Plakat zaprezentowany w trakcie „VII Konferencji Bliżej Emocji”, Lublin, 18-19 maja 2017 r.

 

Torój, M., Talik, W. What Makes Trainers Engage In Their Work? - Exploratory Research. Plakat zaprezentowany w trakcie „VII Konferencji Bliżej Emocji”, Lublin, 18-19 maja 2017 r.

 

Wiechetek, M., Talik, W., Dean, A. Talent a poziom satysfakcji z życia – badania pracowników w Polsce i Anglii. Plakat zaprezentowany w trakcie VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji. Lublin, 11-12 czerwca 2015r.

Talik, W. Jak poznać swoje kompetencje? Referat na konferencji podsumowującej projekt „Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia”, Lublin, 15 grudnia 2014r.

Talik, W., Wiechetek, M. Profil kompetencji i talentu pracownika - metoda Com-Tal Team Member. Referat na międzynarodowej konferencji Zarządzanie talentem i kompetencjami w biznesie. Lublin, 20 listopada 2014 r.

Wiechetek, M., Talik, W. Nadzieja na sukces jako mediator zależności między kompetencjami a satysfakcją z życia u bezrobotnych absolwentów studiów wyższych. Plakat zaprezentowany w trakcie ogólnopolskiej konferencji pt.” Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża”, Lublin, 21-22 maja 2013r.

Wiechetek, M., Talik, W. Orientacja pozytywna jako moderator związku pomiędzy kompetencjami a aktywnością na rynku pracy. Plakat zaprezentowany w trakcie „V Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji”, Lublin, 23-24 maja 2013r.

Talik W. Kompetentny pracownik na rynku pracy. Referat na konferencji podsumowującej projekt „Lotniskowiec wiedzy”, Lublin, 23 maja 2012r.

Talik W. Potrzeby Jednostek Ekonomii Społecznej. Referat na konferencji podsumowującej projekt „Wychodząc z cienia”, Lublin, 27 maja 2011r.

Talik W. Wyniki badań ilościowych powiatowych i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Referat na konferencji „Dobre strategie”, Lublin, 22 luty 2011r.

Talik W. „Sposób organizacji wiedzy o sobie a przystosowanie u młodzieży". Referat na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Poznań, 24 - 27 września 2008.

Talik W. „Structure of self and psychological adjustment among adolescents". Plakat na XXIX International Congress of Psychology, Berlin, 20 - 25 lipca 2008.

Talik W., Czyż A., Łaguna M. „Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek". Plakat na konferencji „MIGRACJE PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ - PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA I SOCJOLOGICZNA" SWPS Warszawa, 29-30 maja 2008.

Talik W., Oleś P. „Trafność Skali Wewnętrznej Aktywności Dialogowej w badaniach młodzieży". Plakat na V Ogólnopolskiej Konferencji Narracyjnej „Życie Człowieka w Wielkich i Małych Narracjach". Polanica Zdrój 27-29 września 2007.

Talik E., Talik W. „Metoda ASTRA - MANAGER jako narzędzie oceny kompetencji managerów małych firm". Referat na międzynarodowej konferencji „Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu firmą". Lublin, 27 lutego 2007.

Talik W. „Jak badać zawartość i strukturę systemu Ja?". Plakat na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Kraków, 22 - 25 września 2005.

 

 

Raporty

Talik W. (2012). Raport z badań jakościowych i ilościowych przeprowadzonych w ramach projektu „JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+”. Szczecin: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego.

Talik W. (2012). Ocena polityki społecznej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Raport z badań jakościowych w województwie wielkopolskim. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.

Talik W. (2011). Potrzeby powiatowych rad zatrudnienia jako koordynatora polityki społecznej i polityki zatrudnienia w Polsce w zakresie ewolucji modelu współpracy i szkoleń. Lublin: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Talik W. (2011). Badanie ilościowe powiatowych i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Lublin: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Talik W. (2011). Potrzeby Jednostek Ekonomii Społecznej. Lublin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2019, godz. 23:45 - Wiesław Talik