2019

 • Przychodzi uczeń do szkoły..., "Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe" 2018-2019, s. 16-17.
 • Tutor, promotor, projektant rozwoju studenta. O roli i autorytecie nauczyciela akademickiego w relacjach z wybranymi rodzajami studentów, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 23. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2019, s. 98-107.
 • Wstęp, Konwencja kryminalna, Konwencja poetycka, Konwencja baśniowa,Komentarz dydaktyka literatury i języka polskiego, [w:] Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2019, s. 7-9, 37-46, 77-87, 101-111, 139-145.
 • Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 182 [redakcja książki naukowej].
 • Współczesne formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w internecie jako inspiracja dla nauczyciela polonisty, [w:] "Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS" 2018 [wyd. 2019], Vol. 60, s. 81-97 [artykuł w czasopiśmie punktowanym].
 • "On mi powiedział, że jestem dobry": rola nauczyciela w wychowaniu aksjologicznym w świetle wybranych powieści dla młodzieży autorstwa Barbary Ciwoniuk, [w:] Psychoprofilaktyka w świecie zagubionych wartości, red. Z. B. Gaś, Lublin 2018 [wyd. 2019], s. 213-226.
 • Podstawy komunikacji nauczyciela z uczniami, Wybrane zagadnienia, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 25. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2019, s. 91-100.  

 

2018

 • Agresja w refleksji polonistycznej, "Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe" 2017/18, nr 3, s. 10-11.
 • Mapa metodycznych inspiracji współczesnego nauczyciela. Wybrane przykłady, "Kwartalnik Edukacyjny" 2017, nr 4 (9), s. 38-50 [wyd. 2018] - artykuł w czasopiśmie punktowanym.
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej, "Kwartalnik Edukacyjny" 2017, nr 4 (9), s. 106-110 [sprawozdanie w czasopiśmie punktowanym].
 • Główne obszary kompetencji współczesnego nauczyciela i ich wpływ na kierunki rozwoju dydaktyki szkolnej. Wybrane zagadnienia, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 16. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Kijów 2018, s. 119-126.
 • Kopalnia odkrywkowa dobra, "Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe" 2018, nr 4, s. 12-13.
 • Digitalny imigrant czy digitalny tubylec? Kilka uwag o kompetencjach techniczno-medialnych współczesnego nauczyciela polonisty, [w:] Profilaktyka szkolna wobec wyzwań współczesności - koncepcje, badania, propozycje rozwiązań, pod red. Z. Gasia, Lublin 2017, s. 61-74 [wyd. 2018].
 • ВЫБРАННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ В ЛИЦЕЕ. ОБЗОР (Wybrane metody pracy z literaturą w szkole ponadpodstawowej. Przegląd), [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 17. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Kijów 2018, s. 100-109.
 • РАБОТА СО СПОСОБНЫМ УЧЕНИКОМ – ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ (Praca z uczniem zdolnym jako wyzwanie dla współczesnego nauczyciela), [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 18. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2018, s. 61-69.
 • Co wpływa na nasze postawy i oceny? Pułapki efektów poznawczych, "Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe" 2018/19, nr 1, s. 14-15.
 • Wizja dobrego nauczyciela języka polskiego a programy specjalizacji nauczycielskiej. Próba konfrontacji w kontekście obecnej reformy edukacji, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 20. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2018, s. 23-31.
 • "Wejdź w konwencję!" - o projekcie kreatywnego pisania, [w:] КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ Випуск 10., Вінниця 2018, s. 23-33.
 • Dydaktyka uniwersytecka jako nowy przedmiot w programie studiów doktoranckich. Wybrane zagadnienia, [w:] "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego" 2017 [wyd.: 2018], pod red. D. Krzyżyk, T. 26, s. 277-292 [artykuł w czasopiśmie punktowanym].
 • "To nieuczciwe zmuszać żółwie, aby ścigały się z zającami". Przegląd wybranych cech indywidualnych różniących uczniów, ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС Випуск 21. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Видавництво «Нілан Лтд», Kijów 2018, s. 51-60.
 • Rola rodziców w rozwijaniu umiejętności czytania i zainteresowań czytelniczych dzieci. Wybrane zagadnienia, [w:] "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia" pod red. P. Sporka i M. Sienko, Kraków 2018, s. 251-262.
 • Indywidualizacja kształcenia literackiego w szkole średniej. Model zadaniowy, Lublin 2018, ss. 510 - książka naukowa recenzowana.
 • Studia z Polonistycznej Teorii Kształcenia, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, pod red. E. Gigilewicza, T. 2., Lublin 2018, s. 402-403.

 

2017

 • Nauczyciel akademicki wobec wyzwań współczesności, [w:] Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań XXI wieku, red. K. Pujer, Wrocław 2017, s. 41-52.
 • Nauczycielskie sposoby na nieczytanie lektur przez uczniów. Wybrane zagadnienia, [w:] Nauki społeczne i humanistyczne wobec doświadczeń przeszłości i wyzwań przyszłości. Wybrane zagadnienia, red. K. Pujer, Wrocław 2017, s. 35-47.
 • Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej szkole, Lublin 2017, 302 s. - autorstwo książki naukowej recenzowanej.
 • O autorytecie nauczyciela słów kilka, "Kwartalnik Edukacyjny" 2017, nr 3 (90), s. 90-102 - artykuł naukowy w czasopiśmie punktowanym.

 

2016

 • O kłopotach polonistów z multimediami, [w:] e-polonistyka 3, pod red. A. Dziak i A. Kopacz, Lublin 2016, s. 173-186.

 

2015

 • „(…) mistrzyni prowadzi nas nad Skamander”. „Pieśń o Troi” Colleen McCollough jako kontekst dla czytania Homera w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Fundamenty czy fundamentalizmy: antyk grecko-rzymski i Biblia w szkole, red. E. Jaskółowa i K. Biedrzycki, Warszawa 2015, s. 148-162 – artykuł naukowy w publikacji recenzowanej.
 • Religia w edukacji polonistycznej – redakcja naczelna publikacji naukowej (TN KUL).
 • Młodzież i wolność – „Ewangelia według Jezusa Chrystusa” Jose Saramago jako lektura fascynująca czy zakazana?, [w:] Religia w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2015, s. 57-74 – artykuł naukowy w publikacji recenzowanej.

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019, godz. 21:23 - Magdalena Marzec-Jóźwicka