Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

ogłasza konkurs zamknięty nr 1/PI/POKL/6.2/2011

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PROJEKTY INNOWACYJNE TESTUJĄCE

 

TEMATY:

  1. Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego na różnych etapach życia człowieka.

  2. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w tematy „Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego na różnych etapach życia człowieka” oraz „Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”, których celem jest podniesienie poziomu innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących, które są zgodne z celami Priorytetu VI PO KL.

 

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

 

Od  04.11.2011 r. godz. 7.30  do 31.12.2011 r. godz. 15.30

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie,

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr 328 – Kancelaria Ogólna WUP w Lublinie

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

Decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Wnioski złożone po zakończeniu naboru pozostają bez rozpatrzenia i podlegają zwrotowi Wnioskodawcy.

 

Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 13 500 000,00 zł

(w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 1 350 000,00 zł).

 

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr 341 B – Punkt Konsultacyjno-Informacyjny oraz na stronie internetowej www.wup.lublin.pl/pokl

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny,

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr 341 B, tel. (0 81) 46 35 363,

e-mail: punkt konsultacyjny@wup.lublin.pl

Więcej na stronie: WUP-innowacyjny

Dokumentacja konkursowa: DK-INNOW-6.2-2011.pdf

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:28 - Beata Kaczan