Dnia 30 września 2011 r. został ogłoszony konkurs na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mające na celu podniesienie umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej).

    Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 30 września do 2 listopada 2011 r. (konkurs zamknięty).

    O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu dostępna jest kwota
30 000 000 PLN.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 22) 50 17 961.

Ponadto na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: link-NCBiR

na bieżąco będą umieszczane informacje o terminach spotkań przedstawicieli Działu Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Instytucja Pośrednicząca) z potencjalnymi beneficjentami.

 

 

Dokumentacja_konkursowa_nr_2_4.2_2011.pdf

 

 

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:19 - Beata Kaczan