Henryk Misztal

prof. dr hab., prof. zw.; kapłan archidiecezji lubelskiej. Ur. 10 kwietnia 1936 r. w Skubisze. W KUL odbył studia teologiczne (1954-1960) oraz studia magistersko-licencjackie z prawa kanonicznego (1961-1964). Rozprawę doktorską pt. Cenzura uprzednia pism i druków w Kościele Zachodnim. Studium historyczno-prawne obronił w 1968 r.; promotor: ks. prof. dr hab. Aleksy Petrani. Habilitacja na temat "Causae historicae" w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym (1979). Tytuł naukowy profesora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego uzyskał w 1986 r., przedstawiając monografię pt. Biegli w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym (Lublin 1985). Na KUL-u zatrudniony od 1969 r. Autor ponad 400 artykułów i rozpraw naukowych.
Wybrane publikacje: Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism (2009); współautor: Prawo wyznaniowe (20113); Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz (2008); Le cause di canonizzazione. Storia e procedura (2005); Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny (20052); Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego. Zarys historii. Procedura (20032); Świeccy święci i błogosławieni (20022); Kanonizační právo podle zákonodárstwí Jana Pavla II. Instituce máterialního kanonizačního práva. Nástin dĕjin kanonizační procedury postup v diecézi a v kongregacji. Vzory píisemností a formuláŕe (2002); Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym (1985); „Causae historicae” w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym (1981).
Zainteresowania badawcze dotyczą wolności religijnej w państwowych systemach prawnych, prawa rodziców do wychowania zgodnego z ich przekonaniami, uniwersytetów katolickich, natury spraw kanonizacyjnych, procedury stosowanej w sprawach kanonizacyjnych oraz świeckich świętych i błogosławionych.
Ksiądz Profesor pełnił liczne i odpowiedzialne funkcje: był prodziekanem (1983-1987) oraz dziekanem (1987-1989) Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych; kuratorem Katedry Prawa Kanonizacyjnego (1984-2004), kierownikiem Katedry Prawa Wyznaniowego (1980-2007); przewodniczącym Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Spraw Studentów oraz wieloletnim członkiem: Senackiej Komisji Stypendialno-Młodzieżowej, Senackiej Komisji Lokalowej, Senackiej Komisji Wydawniczej, Senackiej Komisji do Spraw Kontaktów Naukowych z Zagranicą, Senackiej Komisji do Spraw Nauki, Senackiej Komisji do Spraw Bibliotecznych a także Senackiej Komisji do Spraw Dyscyplinarnych Pracowników Naukowych. W Archidiecezji: korespondent Biura Prasowego Episkopatu Polski (1976); sędzia Sądu Biskupiego w Lublinie (1970-1981); wizytator diecezjalny (1978-1982); wizytator archiwów parafialnych (1978-2001); dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego (1976-2001); członek Komisji do Spraw Personalnych. Prowadził procesy sześciu Lubelskich Męczenników, których Jan Paweł II beatyfikował w 1999 r. Zorganizował pięć międzynarodowych sympozjów z prawa kanonizacyjnego i dwa z prawa wyznaniowego.
Trzykrotnie nagrodzony przez Rektora KUL: za pracę habilitacyjną (1981), za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz kształcenie kadr naukowych (1999), za wydanie pracy w języku włoskim Le cause di canonizzazione. Storia e procedura, Libreria Editrice Vaticana (2001). Odznaczony: Kawalerskim Krzyżem Zasługi „Polonia Restituta” (2000); Złotym Medalem „American Bibliographical Institute” – Leading Intellectuals of the World (2004); Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006); Medalem za Zasługi dla KUL (2007); Złotym Medalem za długoletnią służbę (2009). W Archidiecezji mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej (1992) i kapelanem honorowym Ojca Świętego Jana Pawła II (1996).
Dwukrotnie (1986 i 1988) był stypendystą Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie; wykładał prawo wyznaniowe i prawo kanonizacyjne na Wydziale Teologicznym w Spiskiej Kapitule (1997-1998), Wydziale Teologii w Welehradzie (1999-2000) oraz Wydziale Teologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (2001-2005).
Jest członkiem Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Przyjaciół KUL, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, Sekcji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Należy do Rady Naukowej periodyka „Soter” (Ephemerides Sacrarum Disciplinarum Theologicae Facultatis in Universitate Vytauti Magni in Kaunas), „Roczników Nauk Prawnych” „Studiów Prawniczych KUL”, „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” oraz Dizionario generale di diritto canonico – 6-tomowego komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego wydawanego przez Uniwersytet w Nawarze.

Pełny wykaz publikacji  

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2015, godz. 14:02 - Marta Ordon