Adiunkt w Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

                                                                  

tel: (081) 445-44-38

 

e-mail: piotrach@kul.lublin.pl

 

ORCID: 0000-0003-1903-4115

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 

Konsultacje: czwartek 11.30-12.30, 14-10.-15.00 (CN 125)

 

 

             

 

Wykształcenie:

 

2020 - Habilitacja

 

2012 - ECDL Advance - Arkusze kalkulacyjne

 

2008 - Doktorat: Statystyki Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego jako źródło do badań demograficznych Lubelszczyzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

2002 - Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania, Lubelska Szkoła Biznesu. Praca dyplomowa: Wpływ globalizacji na migracje ludności z szczególnym uwzględnieniem Polski

 

2001 - Magisterium: Ludność Iskrzyni (powiat Krosno) w XIX wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 

Zainteresowania naukowe:

 

 • demografia historyczna
 • demografia
 • historia gospodarcza
 • genealogia
 • historia medycyny, epidemiologia
 • zastosowanie metod statystycznych i systemów informacji geograficznej w naukach humanistycznych
 • informatyka archiwalna

 

     

Publikacje (po uzyskaniu doktoratu)

 

 • Demografia parafii Kurów (archidiecezja lubelska) w latach 1811-1900, w: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli, red. P. Łozowski, R. Poniat, Białystok 2022.

 

 

 • Księgi metrykalne i stanu cywilnego (do 1900 roku) w archiwach parafialnych Lubelszczyzny, Lublin 2021, ss. 324.

 

 

 • Badania nad demografią historyczną Lubelszczyzny. Rekapitulacja, w: Tempus sapientiae comes. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Wąsowiczowi, red. P. Rachwał, N. Turkiewicz, Lublin 2020, s. 447-480.

 

 • Tempus sapientiae comes. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Wąsowiczowi, red. P. Rachwał, N. Turkiewicz, Lublin 2020, ss. 501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin 2017, ss. 552.

 

 

 

 

 

 

 • Staropolskie księgi metrykalne w archiwach parafialnych archidiecezji lubelskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 63(2015), nr 4, s. 585-601.

   
 • Badania demograficzne nad ludźmi starymi w Lubelskiem w świetle metryk zgonów (wybrane aspekty). Część I, Kurów (1698-1825),"Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 104(2015), s. 257-278.

 

 

 • Historyczna rejestracja metrykalna w archiwach parafialnych w Lubelskiem, [w]: Retrospekcja i ochrona dziedzictwa kulturowego, red. S. Kowalska, D. Wańka, Poznań-Kalisz 2015, s. 150-164.

 

 • Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2013, "Przeszłość Demograficzna Polski" 33(2014), s. 113 – 114.

 

 • Organizacja i działalność Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego, [w]: Scientia et Fidelitate. Księga pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów, Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2013, s. 491-506.

 

 • Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2012, "Przeszłość Demograficzna Polski" 32 (2013), s. 107 – 108.

 

 •  Rodzina greckokatolicka na ziemiach polskich do II wojny światowej. Stan badań, [w]: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, pod red. Piotra Guzowskiego i Cezarego Kukli, Białystok 2014, s. 79-92.

 

 • Epidemia cholery w województwie lubelskim w 1831 r., [w]: Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła, red. A. Barańska, J. Skarbek, Oświęcim 2013, s. 153-175.

 

 • Nieznane źródło do zaludnienia unickiej diecezji chełmskiej w XIX wieku, [w]: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s. 149-162.

 

 • Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Badań Demograficznych PAN za rok 2011, "Przeszłość Demograficzna Polski" 31(2012), s. 113-114.

 

 

 • Procesy demograficzne w Europie Wschodniej (XIX-XX w.), [w]: Europa Wschodnia. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie studiów wschodnich, red. H. Łaszkiewicz, I. Wodzianowska, Lublin 2012, s. 211-223.

 

 

 • Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2010, "Przeszłość Demograficzna Polski" 30 (2011), s. 137-138.

 

 

 • Ruch naturalny i zaludnienie parafii Biała (Janów) w latach 1654-1900 w świetle rejestracji metrykalnej, [w]: Janów i Janowiacy w kręgu polityki, gospodarki, prawa, kultury i religii. Materiały z sesji naukowej - 23 czerwca 2010 r., red. B. Nazarewicz, Janów Lubelski 2011, s. 7-29.

 

 • Opole Lubelskie, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, kol. 673-674 (wyd. 2010).

 

 

 •  [współaut.] Zasób archiwum parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej jako źródło do badań demograficznych (do końca XIX wieku), [w]: Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny, Łęczna 2010, s. 121-140.

 

 

 • Imiona chrzestne mieszkańców Iskrzyni w XIX wieku na podstawie metryk parafii Krościenko Wyżne z lat 1848-1900, "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 94(2010), s. 257-274.

 

 • Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za lata 2008-2009, "Przeszłość Demograficzna Polski" 29 (2010), s. 173-174.

 

 

 

 

 

Organizacje i popularyzacja nauki:

 

 

Projekty badawcze:

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Rachwał
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2023, godz. 19:24 - Piotr Rachwał