1 (45) 2011 - wersja on line

 

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

           

LESZEK ĆWIKŁA

Prawne podstawy stosunków polsko-czechosłowackich w dziedzinie turystyki w latach 1919-1939 (streszczenie)

Legal Aspect of the Polish-Czechoslovak Relations in the Field of Tourism in the Years 1919-1939 (summary)

Правовые аспекты польско-чехословацких отношений в сфере туризма в 1919-1939 годах  (pезюме)

 

CZESŁAW PAWEŁ KŁAK

Geneza ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (streszczenie)

The Origin of the Act of 17 June 2004 on Complaint against an Infringement of the Right of a Party to Hearing the Case in the Court Proceedings without Undue Delay (summary)

Происхождение закона от 17 июня 2004 г. о жалобе на нарушение права стороны на рассмотрение дела без необоснованной просрочки (pезюме)

 

ALEKSANDRA MĘŻYKOWSKA

Zagrożenie bezpośrednim atakiem terrorystycznym przy użyciu broni masowego rażenia jako okoliczność uzasadniająca użycie siły w samoobronie (streszczenie)

The Threat of a Direct Terrorist Attack by Weapons of Mass Destruction as a Circumstance Justifying the Use of Force in Self-Defence (summary)

Угроза непосредственной террористической атаки при использовании оружия массового поражения, как обстоятельство, обосновывающие использование силы при самозащите (pезюме)

 

BOGDAN SEKŚCIŃSKI

Orzecznictwo Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1947-1954) (streszczenie)

Judicial Decision of the Representation of the Special Committee for Fighting Corruption Practices and Economic Sabotage in Lublin (1947-1954) (summary)

Решения Люблинского Представительства Специальной Комиссии по Борьбе
с Экономическим Вредительством и Злоупотреблением (1947-1954) (pезюме)

 

KRZYSZTOF TESZNER

Związek prawa administracyjnego i prawa podatkowego w sferze badań nad administracją publiczną (streszczenie)

Relevance of Administrative Law and Tax Law in the Sphere of Public Administration Research (summary)

Связь между административным и налоговым правом в сфере исследований общественной администрации (pезюме)

 

MARZENA WRONA, SEBASTIAN KWIECIEŃ

Zasady opodatkowania dotacji inwestycyjnych dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw z RPO WL na lata 2007-2013 (streszczenie)

Taxation of Investment Subsidies for Startup Micro Enterprises from the Regional Operational Programme of Lubelskie Voivodeship for 2007-2013 (summary)

Принципы налогообложения инвестиционных дотаций для новообразованных микро-предприятий, полученных от РОП ЛВ на 2007-2013 годы (pезюме)

 

 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Hans Erich Troje, Europa i prawo greckie (tłum. Maciej Jońca)

 

 

RECENZJE

 

Teresa Gardocka, Jacek Sobczak (red.), Zawody prawnicze (rec. Lesław Grzonka)

 

Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, oprac. Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero (rec. Artur Lis)

 

Maria Pia Baccari e Attilio Mastino (a cura di), Il titolo di „Magno” dalla Repubblica all’Impero al Papato. Giovanni Paolo Magno (rec. Henryk Misztal)

 

Janusz Gołaski, Jan Miłosz, Augustyn Ponikiewski, Teresa Rabska, Marek Ziółkowski, Wojciech Kęszycki, Filip Leśniak, Reforma rolna 1944-1945 czy zbrodnia komunistyczna? Dokumenty i materiały. Świadectwa. Wnioski (rec. Bogdan Sekściński)

 

Mirosław Piotrowski, Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947 (rec. Marcin Zaborski)

 

SPRAWOZDANIA

 

Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami (Konferencja naukowa, Olsztyn, 21-22 kwietnia 2010 r.) (Martyna Seroka)

 

Migranci w procesie integracji – doświadczenia i rekomendacje (Konferencja naukowa, Lublin, 17 listopada 2010 r.) (Izabela Precz)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2007 (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

 

 

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 1 (45) 2011 (pl)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 1 (45) 2011 (eng)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 1 (45) 2011 (rus)

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 11:49 - Magdalena Sawa