1.      Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii.

2.      Historia (specjalność – archiwistyka, II stopień).

3.      Bazy danych i elektroniczne pomoce archiwalne (ćwiczenia).

4. Brak.

5. Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 h.

6.      Liczba punktów ECTS  – 2.

7.      Założenia i cele przedmiotu.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi bazami danych, ich opisem i możliwościami pozyskiwania informacji. Przekazanie informacji na temat możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel  firmy Microsoft do budowy bazy kartotekowej. Prezentacja podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego, w tym funkcji bazodanowych.

            Student wie co to jest relacyjna baza danych oraz posiada elementarną wiedzę o systemach zarządzania nimi (MySQL, Firebird, PostrgreSQL). Potrafi omówić zasoby wybranych baz danych. Umie sprawnie pozyskiwać informacje z baz danych, m.in. NDAP, GUS, INED, Eurostat, Federacji Bibliotek Cyfrowych. Zna podstawowe założenia systemu ZoSIA. Pozyskane dane o charakterze ilościowym potrafi analizować przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Umie zbudować bazę kartotekową, a następnie przy użyciu funkcji bazodanowych analizować pozyskane dane. Na przykładzie zasobu Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego tworzy bazę danych zawierającą informacje o liczbie i strukturze ludności greckokatolickiej w XIX wieku na terenie Lubelszczyzny. Oblicza przy wykorzystaniu funkcji statystycznych podstawowe parametry populacji. W oparciu o międzynarodową bazę zawodów (HISCO) umie dokonać ich klasyfikacji. 

8.      Metody i pomoce dydaktyczne.

Ćwiczenia polegają na indywidualnej pracy z komputerem podłączonym do internetu, wzbogacone o elementy wykładu konwersatoryjnego.

9.      Forma i warunki zaliczenia.

Aktywny udział w części teoretycznej zajęć i praktyczne wykonanie ćwiczeń związanych z wprowadzaniem rekordów do baz danych.

10.  Treści programowe.

·        Zajęcia organizacyjne (2h).

·        Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat baz danych oraz systemami zarządzania (2h).

·         Archiwalne bazy danych dostępne on-line. System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM. Inwentarz Zespołu Archiwalnego (IZA). (2h)

·        Bazy danych: Ewidencja Ludności w Archiwach (ELA) i Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD). (2h)

·        Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA.  (2h)

·        Bazy danych: GUS, INED, Eurostat, Federacja Bibliotek Cyfrowych. (2h)

·        Podstawowe zasady budowy kartotekowej bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym i możliwości zarządzania bazami danych i listami. (8h)

·        Wykorzystanie zasobu Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego w celu utworzenia bazy danych. (8h)

·        Zaliczenie na ocenę  po wcześniejszej prezentacji plików z ćwiczeniami wykonywanymi na zajęciach. (2h)

11.  Literatura podstawowa i uzupełniająca.

H. Weber, Skorzystaj z klucza i zagraj rolę – archiwa w społeczeństwie informacyjnym i kształcącym się, „Archeion” t. 107 (2004), s. 15-25.

W. Kwiatkowska, Budowa elektronicznego systemu informacji archiwalnej w Polsce. Stan obecny i perspektywy, „Archiwista Polski”, 2007, Nr 2, s. 81-91.

M. MacDonald, Excel 2007 Pl. Nieoficjalny podręcznik, Warszawa 2007.

http://www.archiwa.gov.pl

http://www.nac.gov.pl/pl/ZoSIA

http://historyofwork.iisg.nl

http://fbc.pionier.net.pl/owoc/

12.  Prowadzący

Dr Piotr Rachwał

 

 

 

Autor: Grzegorz Bujak
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2011, godz. 04:50 - Grzegorz Bujak