Józef Krukowski

prof. dr hab., prof. zw.; kapłan archidiecezji lubelskiej. Ur. 4 stycznia 1936 r. we wsi Sułowiec k. Zamościa. W latach 1953-1959 odbył studia na Wydziale Teologii KUL, które ukończył uzyskując tytuł magistra teologii; 1961-1964 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Studia zakończył tytułem zawodowym magistra i stopniem licencjata prawa kanonicznego. Na KUL-u zatrudniony od 1964 r. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie pracy: Wpływ bojaźni z szacunku na ważność umowy małżeńskiej; promotor: ks. prof. dr hab. Józef Rybczyk. Habilitacja: Wpływ intencji sprawcy bojaźni na wartość umowy małżeńskiej w prawie kanonicznym (1973). W 1974 r. został mianowany docentem, w 1978 r. – uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1985 r. – profesora zwyczajnego. Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego w latach 1980-2009.

Wybrane publikacje: Polish Law on the State – Church relations, w: A Synthesis of Polish Law (2009); Polskie prawo wyznaniowe (20084); Państwo a kultura religijna w Unii Europejskiej, w: Kultura i prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006 (2007); redaktor i współautor: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (2003-2007); Kościół powszechny a Kościoły partykularne, w: Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II (2004); Wstęp do nauki o państwie i prawie (20042); Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych (20002); Konkordat polski. Znaczenie i realizacja (1999); Commentary c. 1215, w: Exegetical Commentary on the Code of Canon Law (1996); Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego (1985).

W latach 1964-2000 pracował w Sądzie Biskupim w Lublinie na stanowisku notariusza, a następnie sędziego (od 1973). W latach 1978-1981 sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego, a w latach 1981-1987 był dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych. Poza KUL prowadzi działalność dydaktyczną również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 2000 r.); w latach 1993-2003 na Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji; w 1991 r. prowadził wykłady w charakterze „visiting profesor” na kilku uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (St. John University, New York, N.Y; St. Mary University, San Antonio, Texas; Union University, Albany, N.Y.); w 2003 r. wykładał gościnnie w Akademii Teologicznej w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. W latach 1973-1981 był członkiem Komisji Prawnej Episkopatu Polski; 1993-1998 pełnił funkcję eksperta Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską, 1994-1997 przedstawiciela Episkopatu Polski w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 1998-2001 był członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. W latach 1980-1984 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; w latach 1990-1993 Centralnego Komitetu ds. Tytułu i Stopni Naukowych przy Premierze Rady Ministrów w Warszawie; od 2003 r. jest członkiem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie i zastępcą przewodniczącego Komisji Prawniczej tego oddziału; od 2002 r. jest współprzewodniczącym polsko-niemieckiej organizacji Stiftung Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in EU z siedzibą w Trewirze oraz współpracuje z instytucjami naukowymi w różnych krajach (Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Bistums Akademie w Aachen, Papieski Instytut Wschodni w Rzymie, American Bar Assotiation w Waszyngtonie, Canon Law Society of America w Waszyngtonie D.C., Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo w Rzymie); z jego inicjatywy powstał Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (1990), którego jest przewodniczącym; jest założycielem periodyku naukowego „Roczniki Nauk Prawnych” Towarzystwa Naukowego KUL (od 1990 r.); przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego, a od 2001 r. przewodniczącym Rady Naukowej Redakcji tegoż periodyku; był założycielem i redaktorem serii wydawniczej „Kościół i Prawo” (1981-2000); redaktor działu prawniczego w „Encyklopedii Katolickiej” KUL (od 1995 r.) oraz redaktorem działu prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego w Redakcji „Wielkiej Encyklopedii Prawa” w Warszawie (od 2003 r.); jest założycielem i przewodniczącym (od 1991 r.) Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL (od 2006), członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005). Jest konsultorem Papieskiej Rady Tekstów Prawnych (od 1985 r.).

Dnia 23 listopada 2009 r. z rąk kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej otrzymał Medal, przyznany przez papieża Benedykta XVI w IV roku pontyfikatu. W 2009 r. został odznaczony Medalem SURSUM CORDA Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011, godz. 20:39 - Marta Ordon