1. Wydział Nauk Humanistycznych – Instytut Historii

 

2. Historia – specjalność archiwalna

 

3. Przepisy archiwalne – ćwiczenia

 

4. Prerekwizyt – wykład z archiwoznawstwa na I r.

 

5. 30 godz.     

 

6. 2 pkt.

 

7. Cel:

Słuchacz zajęć winien wynieść z nich podstawową wiedzę na temat ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Powinien znać pojęcia prawne związane z materiałami archiwalnymi, strukturę archiwów i zasady rządzące postępowaniem z dokumentacją. Zajęcia winny również dać słuchaczowi wiedzę na temat zasad rządzących przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej przez firmy depozytowe.

 

Zamierzone efekty kształcenia:

 

a) Wiedza: Student definiuje podstawowe pojęcia prawne z zakresu polskiego prawa archiwalnego. Potrafi opisać organizację sieci archiwalnej. Rozpoznaje poszczególne typy dokumentacji pod względem formy zewnętrznej, przynależności (lub nie) do polskiego zasobu archiwalnego i poszczególnych jego części składowych. Potrafi porównać poszczególne typu archiwów pod względem zadań i kompetencji. Zna zasady rządzące postępowaniem z dokumentacją.

 

b) Umiejętności: Student potrafi analizować akty prawne w dziedzinie archiwistyki. Potrafi również właściwie interpretować przepisy w powiązaniu z ich dalszym kontekstem. Jest w stanie sporządzić projekt regulaminu działalności firmy depozytowej.

 

c) Inne kompetencje (postawy): Student charakteryzuje się dbałością o zachowanie procedur prawnych w działalności gospodarczej z zakresu przechowywania dokumentacji. Jest otwarty na nowe rozwiązania w tym zakresie.   

 

 

8. Forma zajęć – wspólna praca z tekstami źródłowymi (aktami normatywnymi), po części wykład

   prowadzącego.

 

9. Test pisemny 75 %, obecność i udział w dyskusji 25 %.

 

 

10. Treści programowe:

 

 

I. Zajęcia organizacyjne.

 

II. Przypomnienie podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki.

 

III. Narodowy zasób archiwalny – definicja, podziały, przykłady. Materiał archiwalny a pozostała

      dokumentacja. Formy zewnętrzne dokumentacji.

 

IV. Struktura archiwów – sieć archiwalna i inne jednostki wykonujące funkcje archiwalne.

 

V.  NDAP i jego kompetencje. Archiwa podległe NDAP.

 

VI. Archiwa wyodrębnione.

 

VII. Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Przepisy karne.

 

VIII. Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej

         pracodawców – cz. 1 (zasady ogólne).

 

IX. Działalność gospodarcza… (jw.) – cz. 2 (reguły wykonywania działalności).

 

X. Działalność gospodarcza… (jw.) – cz. 3 (warunki przechowywania i udostępniania, wymagania   

     dla personelu).

 

XI. Działalność gospodarcza… (jw.) – cz. 4 (postępowanie w przypadku likwidacji/upadłości

       pracodawcy lub przechowawcy).

 

XII. Udostępnianie materiałów archiwalnych – zasady (karencja, udost. wcześniejsze w różnych

        archiwach, reprografia, dostęp internetowy).

 

XIII. Przekazywanie materiałów archiwalnych z jednostek organizacyjnych Państwa i samorządów

         do archiwów państwowych – cz. 1 (zasady ogólne, kategorie oceny dokumentacji).

 

XIV.  Przekazywanie… - cz. 2 (jednolity wykaz akt jako podstawa klasyfikacji i kwalifikacji

          dokumentacji).

 

XV. Kolokium zaliczeniowe.

 

11. Literatura podstawowa: ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz akty wykonawcze do tejże: teksty ujednolicone (NIE „jednolite”!) pozyskane z witryny isap.sejm.gov.pl.

 

Literatura uzupełniająca: Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974

 

12. Ks. diakon dr Piotr Siwicki

 

Autor: Grzegorz Bujak
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2011, godz. 06:41 - Grzegorz Bujak