2016

 •  Słowiański papież w proroczej wizji Słowackiego. Refleksje  antroponimiczne, "Dialog Dwóch Kultur" X, Warszawa 2016, s. 79-86.

 

2015

 • Szkic o tytułach utworów Juliusza Słowackiego, "Dialog Dwóch Kultur", X, Warszawa-Lublin 2015, s. 109-120.
 • Zanurzony w onimii, w: Poezja i egzystencja. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, Lublin 2015, s. 517-539.
 • Z metodologii badań nazw niejasnych i niejednoznacznych, w: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych, red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A, Pihan-Kijasowa, Lublin-Włodawa, s. 215-226.
 • Znamienna  rola dębu w geograficzno-kulturowej przestrzeni Słowian. Jego jakościowe oraz ilościowe odbicie w polskiej  leksyce apelatywnej i onimicznej, w: Studia Slawistyczne: etnolingwistyka  i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, Lublin 2015.

 

2014

 • Językoznawstwo polonistyczne na KUL, "Przegląd  Uniwersytecki" 26, z.1 (147): 2014, s. 7-10.
 • Na roztoczańskim szlaku turystycznym,  cz. 1, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 2 (119): 2014, s. 62-66; cz. 2, tamże 4(121): 2014, s. 60-63.
 • O imieniu Bożena, w: Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie o jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Bożenie Ostromęckiej-Frączak, red. B. Grochola i E. Pałuszyńska, Łódź 2014.
 • Słowacki w świetle onomastyki,  "Dialog dwóch kultur" VIII, Warszawa-Lublin 2014, s. 66-75.
 • W sprawie pochodzenia nazwiska Wojtyła. Próba syntezy, "Summarium Societatis Scientarum Catholicae Universitatis Lublinensis Joannis Pauli II" 43(63): 2014, s. 7-29.
 • Z metodologii badań toponomastycznych. W poszukiwaniu staroruskich  nazw miejscowości na terenie dzisiejszej Zamojszczyzny, "Roczniki Humanistyczne" LXII:2014, z. 6, s. 85-100.

 

2013

 • O Jubilacie - antroponimicznie, w: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. 2, Poznań 2013, s. 385-400.

 • Egzamin ze znajomości języka polskiego jako obcego z perspektywy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, "Języki Obce w Szkole" 3: 2013, s. 23-25. 

 • Polskie nazwiska o cechach ruskich, "Dialog Dwóch Kultur" VII, Przemyśl-Warszawa 2013, s. 199-209.

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016, godz. 22:37 - Małgorzata Nowak-Barcińska