Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na projekty obejmujące działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych, o których mowa w typie operacji nr 2 i 3 wynikających ze "Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL", tj.:

 

Typ 2 operacji to wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów:

 

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka),
 • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta  dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego).

 

Typ 3 operacji to wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów:

 

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i  umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej,
 • przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w projekcie,
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od momentu przystąpienia i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, (na każdą z osób zatrudnionych w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych), połączone z doradztwem - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta  dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia  umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego).

 

Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy:

 1. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.
 2. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne.
 3. Wypracowanie nowych rozwiązań.
 4. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.

Kryteria dostępu (muszą być spełnione):

 

 1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
 2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.
 3. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.
 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 5. Projekt jest skierowany do podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach konkursów ogłaszanych w województwie lubelskim w latach 2008-2010 w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL.
 6. Projekt przewiduje zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej w tym obligatoryjnie adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub wypracowanie nowych rozwiązań.
 7. Projekt jest realizowany na zasadzie wzajemności.
 8. Środki przeznaczone na realizacje zadań w ramach współpracy ponadnarodowej stanowią nie mniej niż 30% oraz nie więcej niż 40 % wartości projektu.
 9. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN

     Kryteria strategiczne (nieobowiązkowe, ale przyznawane są za nie dodatkowe punkty):

 

 1. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy instytucjami rynku pracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej.  – 20 punktów

 

Więcej na stronie ogłoszenie

oraz w dokumentacji konkursowej.pdf

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:11 - Beata Kaczan