Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosił konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2011 na projekty dofinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

W ramach konkursu ogłoszony jest nabór na realizację jedynie następujących elementów:

1. Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe)

2. Wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (rekomenduje się modele opracowane w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3 – w załączniku).

 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 10 listopada 2011 r. do 10 stycznia 2012 r. (konkurs zamknięty).

 

Więcej: konkurs-4.1.1

Dokumentacja konkursowa: Dokumentacja_konkursowa_4_1_1.pdf

Rekomendowane modele zarządzania: Raport_koncowy_Modele_zarzadzania_uczelniami_w_Polsce.pdf

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:06 - Beata Kaczan