Katedra Psychologii Rehabilitacji (KPReh.) została powołana do istnienia w 1984 roku. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem był nieżyjący już Ks. Prof. Dr hab. Tadeusz Witkowski. Powołanie Katedry Psychologii Rehabilitacji stanowiło wówczas z jednej strony ugruntowanie wieloletniej obecności problematyki niepełnosprawności w programie dydaktycznym Instytutu Psychologii KUL, a z drugiej strony wyjście naprzeciw widocznej potrzebie rozwoju nowej dyscypliny akademickiej, której przedmiotem była i jest nadal coraz bogatsza problematyka niepełnosprawności człowieka i jego rehabilitacji.


Rozwój psychologii rehabilitacji jako dyscypliny naukowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim możliwy był dzięki ogromnemu zaangażowaniu w swoją pracę wielu osób. Na przestrzeni tych dwudziestu lat różnie wyglądał skład osobowy Katedry Psychologii Rehabilitacji. Od początku jej istnienia (1984) współpracownikami Ks. Prof. Dr hab. T. Witkowskiego były dr Maria Panasiuk i dr Dorota Kornas-Biela. W 1985 roku Prof. Dr hab. Andrzej Sękowski. Od 1986 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Katedrze dr hab. Wojciech Otrębski. Pracownikami Katedry byli także Ks. Mgr Jarosław Furtan, Ks. Dr Bogusław Block, dr Aleksandra Szulman. Przez pewien czas prowadziła również zajęcia Prof. dr hab. Zofia Sękowska. Należy podkreślić jej wkład w rozwój naukowy pracowników Katedry. Od 2005 roku pracę w Katedrze rozpoczął dr Grzegorz Wiącek. W roku 2010 do zespołu pracowników dołączyła dr Katarzyna Mariańczyk, a w 2018 dr Katarzyna Rutkowska. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z psychologicznej problematyki niepełnosprawności i rehabilitacji zawsze wymagało stałego kontaktu z praktyką rehabilitacyjną. Realizowane to było we współpracy z psychologami zatrudnionymi w ramach godzin zleconych. Dnia 28.08.2000 zmarł założyciel i kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji Ks. Prof. Dr hab. Tadeusz Witkowski. W latach 2000 - 2002 kuratorem katedry była Prof. Dr hab. Maria Braun-Gałkowska. W latach 2002 - 2008 funkcję kuratora katedry przejął Prof. Dr hab. Andrzej Sękowski. Od maja 2008 roku katedrą kieruje dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL.

Istniejące od ponad dwóch dziesięcioleci Katedra i Zakład Psychologii Rehabilitacji odegrały i odgrywają nadal istotną rolę w rozwoju psychologii rehabilitacji jako dyscypliny naukowej oraz praktyki psychologicznej. Nie sposób tu wymienić licznych publikacji monograficznych i rozdziałów w pracach zbiorowych, wydanych w języku polskim i językach obcych, artykułów drukowanych w czołowych czasopismach naukowych w kraju i zagranicą, a także referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych. Pracownicy Katedry uczestniczą w wielu naukowych programach badawczych o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. Istnieje wymiana naukowa i współpraca z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, USA).

Dużym wyzwaniem jest dla wszystkich pracowników Katedry, prowadzona z dużym zaangażowaniem dydaktyka. Aktualnie program z psychologii rehabilitacji realizowany jest zarówno w ramach kursu podstawowego jak i specjalizacyjnego, dla studentów trybu dziennego i wieczorowego Instytutu Psychologii KUL.

Cennym dla wszystkich pracowników Katedry Psychologii Rehabilitacji jest również stały i bardzo owocny kontakt z różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych w Polsce i zagranicą. Bezpośredni kontakt pozwala nam być wciąż bardzo wrażliwymi na zmiany jakie zachodzą w życiu tej grupy osób i wynikającą stąd dynamikę potrzeb. Często jest on dla nas inspiracją do stawiania kolejnych pytań badawczych. Daje też możliwość natychmiastowej weryfikacji wypracowanych modeli teoretycznych, form terapii czy sposobów wsparcia.

Ważnym obszarem podejmowanych przez nas działań jest też współpraca z organami administracji rządowej (centralnej i regionalnej), samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi. Często proszeni jesteśmy o ekspertyzy programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych, udział w przygotowaniu strategii rozwoju wsparcia osób niepełnosprawnych, współudział w przygotowaniu i partnerstwo w realizacji projektów dla środowiskach lokalnych.

Problematyka rehabilitacji osób niepełnosprawnych podejmowana była w KUL-u jeszcze przed powstaniem naszej Katedry, niemniej jej istnienie przyczyniło się do tego, iż znalazła ona trwałe miejsce w strukturze badawczej Instytutu Psychologii KUL i świadomości środowiska akademickiego Uczelni.

 

ksiega.jpg

 

Współpracownicy Katedry Psychologii Rehabilitacji 

 

wia1 Dr Grzegorz Wiącek

Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych. Stypendysta Polish-British Young Scientists Programme (KBN, British Council). Współpracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie. Autor książki Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (Lublin: TN KUL 2008) oraz artykułów i referatów na temat kształcenia integracyjnego dzieci z niepełnosprawnością oraz osób głuchoniewidomych. Zainteresowania naukowe – edukacja osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem systemu nauczania kierowanego oraz kształcenia integracyjnego), problematyka niepełnosprawności sprzężonych, metody statystyczne w badaniach psychologicznych. 

W Katedrze Psychologii Rehabilitacji pracował w latach 2005-2019 (adiunktura w latach 2010-2018). 

 

 

 

katarzyna.rutkowska Dr Katarzyna Rutkowska 

 

Psycholog, pedagog, animator i menedżer kultury - absolwentka UMCS Lublin. Ukończyła również podyplomowe studia psychologii sportu (AWF Warszawa), studia „menedżer promocji nauki” (WSEI Lublin, OIC Poland), a także 4-letni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. W kręgu jej zainteresowań teoretycznych i praktycznych jest psychoterapia i psychologia sportu. Łączy wiedzę z tych obszarów prowadząc także różne szkolenia. Jest autorką i współautorką około 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i szkoleniach zawodowych. Od kilkunastu lat współpracuje z ośrodkami akademickimi prowadząc zajęcia dydaktyczne i badania naukowe. W kręgu jej zainteresowań naukowych jest przede wszystkim szeroko rozumiane zdrowie i rozwój człowieka. Od 2018 roku jest pracownikiem Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL.

W Katedrze Psychologii Rehabilitacji pracowała w roku akademickim 2018-2019. 

 

Autor: Grzegorz Wiącek
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020, godz. 19:54 - Karolina Krzysztofik