Ochrona własności intelektualnej


prowadzący: dr hab. Marcin Trzebiatowski (prof. KUL)

 

jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych

kierunek studiów: Historia (studia stacj./mag. - r. III sem. 5)

forma zajęć: wykład

 


Cel zajęć


Celem w/w zajęć jest zapoznanie słuchaczy z pojęciem, zakresem i źródłami prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej, wskazanie na kluczowe zagadnienia teoretyczno-praktyczne z tej dziedziny, dokonanie przeglądu literatury i orzecznictwa w odniesieniu do wybranych zagadnień, wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w ramach tych zagadnień, w tym umiejętności poszukiwania materiałów źródłowych do analizy danego zagadnienia.


Metody dydaktyczne


Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, analizy regulacji prawnej, literatury i orzecznictwa, z zastosowaniem prezentacji (studium) wybranego przypadku, w szczególności z zakresu ochrony własności intelektualnej w dziedzinie nauki, w szczególności historii, z zastosowaniem dyskusji.


Tematyka


Tematyka zajęć skupia się wokół takich zagadnień, jak: 1) pojęcie i zakres prawa ochrony własności intelektualnej, 2) źródła prawa ochrony własności intelektualnej, 3) podstawowe problemy prawa autorskiego, 4) podstawowe problemy prawa patentowego, 5) podstawowego problemy znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i innych oznaczeń odróżniających oraz 6) Podstawowe problemy w zakresie pozostałych zagadnień ochrony własności intelektualnej.


Literatura


Słuchaczom zalecane są następujące pozycje z literatury przedmiotu:

a) podstawowe:

1) M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Lublin 2006, 2) R. Golat, Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2008, 3) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 i 4) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008;

b) uzupełniające:

1) J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008, 2) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010, 3) G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010 i 4) J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006.

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2011, godz. 21:52 - Michał Hałasa