Ochrona własności intelektualnej


prowadzący: dr hab. Marcin Trzebiatowski (prof. KUL)

 

jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych

kierunek studiów: Historia sztuki (studia stacj./mag. - r. II sem. 3 i  r. III sem. 5)

forma zajęć: wykład

 


Cel zajęć


Celem w/w zajęć jest zapoznanie słuchaczy z pojęciem, zakresem i źródłami prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej w zakresie sztuki, wskazanie na kluczowe zagadnienia teoretyczno-praktyczne w tym  zakresie, dokonanie przeglądu literatury i orzecznictwa w odniesieniu do wybranych zagadnień, wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w ramach w/w zagadnień, w tym umiejętności poszukiwania materiałów źródłowych do analizy danego zagadnienia.

 

Metody dydaktyczne


Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, analizy regulacji prawnej, literatury i orzecznictwa, z zastosowaniem prezentacji (studium) wybranego przypadku, w szczególności z zakresu ochrony własności intelektualnej w dziedzinie sztuki, z zastosowaniem dyskusji.

 

Tematyka


Tematyka zajęć skupia się wokół takich zagadnień, jak: 1) pojęcie i zakres prawa ochrony własności intelektualnej, 2) źródła prawa ochrony własności intelektualnej, 3) podstawowe problemy prawa autorskiego, 4) podstawowe problemy prawa patentowego oraz 5) podstawowego problemy znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i innych oznaczeń odróżniających.

 

Literatura


Słuchaczom zalecane są następujące pozycje z literatury przedmiotu:

a) podstawowe:

1) M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Lublin 2006, 2) R. Golat, Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2008, 3) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 i 4) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008;

b) uzupełniające:

1) J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008, 2) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010 i 3) G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2011, godz. 21:54 - Michał Hałasa