1. Kategorie teoretycznoliterackie w pracy nad liryką w klasie VII. Propozycje metodyczne, Lublin 1986.
  2. Poetyckie poznawanie świata Urszuli Kozioł, "Roczniki Humanistyczne" 1993, t. XLI, z.1, s. 66-73.
  3. Literaturoznawcze inspiracje metodyki pracy nad poezją w szkole [w:] Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej, pod red. A. Książek-Szczepanikowej i M. Wlazło, Szczecin 2002, s. 186-202.
  4. Intertekstualność w szkolnej analizie poezji [w:] Język-Literatura-Dydaktyka, pod red. R. Jagodzińskiej, A. Morawiec, Łódź 2003, t.2, s. 265-272.
  5. Poezja i uczniowie, Lublin 2004.
  6. Chronologiczny czy achronologiczny układ materiału literackiego w nauczaniu szkolnym? „Zeszyty Szkolne” 2007 nr 2, s.50 – 53.
  7. rec.: Bożena Chrząstowska „Przedmiot, podmiot i proces. Szkice z metodyki kształcenia polonistycznego, „Zeszyty Naukowe KUL 2009 nr 3, s.95 – 101.
  8. Pejzaż Zamojszczyzny w poezji Urszuli Kozioł, [w:] Literackie twarze Zamojszczyzny. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, Zamość 15 maja 2008 r., pod  red. H. Dudy, E. Fiały, M. Gorlińskiej, Officina Simonidis. Wydawnictwo PWSZ w Zamościu, Zamość 2009, s. 79 – 86.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2010, godz. 12:42 - Aleksandra Dziak