2010

 • Miłość, pszczoły i bukoliki, w: Staropolskie Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2010, s. 49-63.
 • Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa, Wydawnictwo Neriton 2009, ss. 546.
 • Wstęp, w: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, s. 7-13.
 • Biblia w literaturze staropolskiej, „Studia Teologiczne PAN” 4 (2009), s. 223-246.
 • Humanitas w kręgu napięć baroku, w: Humanitas (paideia). Antropologia humanistyczna w kontekstach filozoficznych, red. Alina Nowicka-Jeżowa, t. 1, Warszawa 2009, s. 221-250.
 • Czy był i czym był humanizm chrześcijański w Polsce?, w: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, s. 53-86.

 

2008 Do roku 2008 publikuje pod nazwiskiem Hanusiewicz.

 • Humanizm epok dawnych, czyli o ryzyku wątpienia. Pytania o formację humanistyczną w Polsce XVI i XVII wieku, w: Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Marcin Cieński, Warszawa 2008-2009, s.  45-62.
 • Współczesne metody badań nad staropolską literaturą religijną, „Roczniki Humanistyczne” 56 (2008), z. 1, s. 17-37 [druk. 2009].
 • Tragedia rozumu i pobożności. „Iephthes” Buchanana-Zawickiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 52 (2008), s. 27-50.
 • Polish Mirror of Literary Fame, “Critica del testo”  10/1 (2007), s. 177-183.
 • O miłości, grzechu i penitencji, czyliRefleksyja o miłosierdziu Boskim od jednej damy pokutującej”, w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Warszawa 2008, s. 156-168.

 

2007

 • Sarmacki czytelnik Johna Barclaya, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 2007, z. 2, s. 15-36.
 • Miłość i śmierć. O niektórych kliszach wyobraźni erotycznej w poezji staropolskiej, „Teksty Drugie” 2007, nr 1-2, s. 60-73.

 

2006

 • Szczerość barokowego poety. Uwagi na marginesie wiersza Stanisława Morsztyna, w: Literatura – Historia – Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. A. Grześkowiak-Krwawicz i T. Chachulski, Warszawa 2006, s. 97-105.
 • Uroda zła. Nad poematem „O zabiciu młodzianków”, w: Wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 2006, s. 35-44.
 • „Dowcipna egzegeza” w „Pieśniach” Wacława Potockiego, w: Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślękowa, A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin 2005, s. 184-192.
 • Mikołaja Reja lektura Psalmów, w: Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, red. J. Sokolski, M. Cieński, A. Kochan, Wrocław 2006, s. 15-23.
 • Rec. z: J. Życiński, Okruchy słowa, Lublin 2005 i tenże, Odyseusz czy playboy? Kulturowa odyseja człowieka, Warszawa 2005, „Memoranda” 2006, nr 1, s. 339-344.

 

2005

 • Polskie barokowe przekłady i adaptacje „Glosy” św. Teresy z Avila, w: Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Prejs, Warszawa 2005, s. 234-246.
 • Tryumf miłości w polski kopieniak ubrany, w: Petrarca a jedność kultury europejskiej. Petrarca e l’unità della cultura europea, red. M. Febbo, P. Salwa, Warszawa 2005, s. 485-494.

 

2004

 • Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa, Semper 2004, ss. 175.
 •  „Rytmy” Sebastiana Grabowieckiego, w: „Corona scientiarum”. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. M. Prejs, K. Mrowcewicz, J. Głażewski, J. Chróścicki, Warszawa 2004, s. 89-102.
 • Cykl poetycki w twórczości Wacława Potockiego, w: Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, red. B. Chachulska, Warszawa 2004, s. 37-52.

 

2003

 • Współred.: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A. Karpiński, E. Lasocińska, [...] Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN 2003 („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. VII (LXIII), ss. 235.
 • Łzy kochanków, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A. Karpiński, E. Lasocińska, M. Hanusiewicz, Warszawa 2003, s. 141-149.
 • Literatura narodowa – literatura narodów, w: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. S. Wilk, Lublin 2003, s. 575-578.
 • Poezja polska i angielska epoki baroku. Analogie i związki, w: Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2003, s. 253-272.
 • Barokowy komplement, „Teksty Drugie” 2003, z. 1, s. 7 –22.
 • Homo religiosus w poezji polskiego baroku, w: Patrimonium Marianorum. Ojciec Kazimierz Wyszyński (1700-1755) w kontekście swojej epoki, red. Kazimierz Pek MIC, Warszawa – Lublin 2003, s. 65-80.

 

2002

 • Współred.: Świt i zmierzch baroku, red. [...], J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2002, ss. 518.
 • Parafrazy psalmiczne Sebastiana Grabowieckiego, w: Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, s. 97-116.
 • Miłość i śmiech, czyli o dolegliwościach melancholii miłosnej, w: Prawda natury – prawda sztuki. Studia nad znaczeniem reprezentacji natury, red. R. Kasperowicz, E. Wolicka, Lublin 2002, s. 87-103.

 

2001

 • Bóg w świecie z ciała i krwi. Słowo biblijne w „Pieśniach nabożnych” Wacława Potockiego, „Roczniki Humanistyczne KUL” 49 (2001), z. 1, s. 33-48.
 • O cielesności Jezusa Chrystusa w literaturze polskiego baroku, w: Chrystus w literaturze polskiej, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, s. 111-144.

 

2000

 • O poincie, Marcjalisie i tajemnicach wrażliwości estetycznej Morsztyna, w: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna, red. D. Gostyńska, A. Karpiński, Wrocław 2000, s. 5-24.
 • Promienie oczu. Z dziejów pewnego motywu w erotyce staropolskiej, w: Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień, Warszawa 2000, s. 132-140.
 • Sarmackie pocałunki. Szkic z dziejów kształtowania się języka erotycznego w polskiej poezji barokowej, w: Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. Materiały konferencji naukowej „Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Warszawa, 23-25 marca 1999 r.), red. J. Pelc, K. Mrowcewicz, M. Prejs, Warszawa 2000, s. 299-314.

 

1999

 • Święta zuchwałość” bezimiennej karmelitanki, w: Muzy i Hestia. Studia dedykowane Profesor Ludwice Ślękowej, red. M. Cieński, J. Sokolski, Wrocław 1999, s. 97-112.
 • Dzieło Marina w kulturze polsko-ruskiego pogranicza. Z zagadnień języka artystycznego poematu „O zabiciu młodzianków”, w: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia.XVI-XVIII secolo, a cura di G. Brogi Bercoff, M. Di Salvo, L. Marinelli, red. M. Piacentini. Alessandria, Edizioni dell’Orso 1999, s. 63-78.
 • Theresian Spirituality in the Poetry of the Carmelites from Cracow (17th-18th Century), w: Churches and Confessions in East Central Europe in Early Modern Times – Eglises et Confessiones en Europe du Centre-Est a l’Epoque Moderne, ed. H. Łaszkiewicz, Lublin 1999, s. 99-106.

 

1998

 • Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL 1998, ss. 408.
 • O nowej edycji „Rymów duchownych”, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 1998, z. 1 (9), s. 250-259.
 • Wyobraźnia i erudycja w karmelitańskich pieśniach o Miłości Bożej. „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 1998, z. 1 (9), s. 191-201.
 • Intertekstualność w badaniach literatury epok dawnych – między konkretem tekstu a diachronią procesu historycznego, w: Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, red. A. Nowicka-Jeżowa, Izabelin 1998, s. 147-153.

 

1997

 • Jezus Chrystus w literaturze staropolskiej, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, k. 1424-1427.
 • Jan z Koszyczek, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, k. 910-911.
 • Jagodyński Stanisław Serafin, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, k. 677.
 • Pokusy sarmackiej wyobraźni, czyli lektura pewnego wiersza Wacława Potockiego, w: Interpretacje aksjologiczne, red. W. Panas, A. Tyszczyk, Lublin 1997, s. 9-22.

 

1996

 • Janicki Klemens, w: Dictionnaire dhistoire et geographie ecclesiastique, vol. 26, fasc. 152-153, Paris 1996, k. 899-900.
 • Does Polish „Metaphysical Poetry” Exist?, „The Polish Review” 41 (1996), z. 4, s. 435-447.

 

1995

 • Współred.: Religijność literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, [...] Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 1995, ss. 342.
 • Współred.: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, [...] A. Karpiński, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL 1995, ss. 476.
 • Gdy słońce Raka zagrzewa, czyli o obrazie obrzędów świętojańskich w literaturze polskiej, Cz. I „Kronika. Polsk tidsskrift i Norge. Polskie czasopismo w Norwegii” 1995, nr 5, s. 27-29. Cz. II „Kronika” 1995, nr 6, s. 24-25.
 • [Wypowiedź w dyskusji panelowej dotyczącej funkcji symbolu w kulturze średniowiecza], w: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995, s. 305-307.
 • Ciało jako symbol w „Kazaniach o Maryi Pannie Czystej” Jana z Szamotuł Paterka, w: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc. Warszawa 1995, s. 207-221 [wersja zmieniona: „Ethos” 10 (1997), z. 4, s. 211-224].
 • O „człowieku cielesnym” w poezji religijnej Wacława Potockiego, w: Religijność literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 179-200.
 • Świadectwo zmysłów” w poezji religijnej XVII wieku, w: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński, Lublin 1995, s. 335-357.
 • Zmysłowy świat wyobraźni religijnej poetów „sarmackich”, „Znak” 47 (1995), z. 7, s. 24-37.
 • Wobec tajemnicy słowa. XVI-wieczne pytania o wartość poznawczą i estetyczną „przyrodzonej” mowy, „Pamiętnik Literacki” 86 (1995), z. 2, s. 105-117.

 

1994

 • Świat podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego, Rzym-Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, Fundacja Jana Pawła II 1994, ss. 202.
 • Radziukinasówna Helena, w: Słownik badaczy literatury polskiej, t. 1, Łódź 1994, s. 244-246.
 • Abramowicz Antoni, w: Słownik badaczy literatury polskiej, t. 1, Łódź 1994, s. 1-2.
 • Grabowiecki Sebastian, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1994, k. 11-12.
 • Rec. z:  Necessitas et ars.Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, pod red. B. Otwinowskiej, A. Nowickiej-Jeżowej, J. Kowalczyka i A. Karpińskiego, t. 1-2, Warszawa 1993, „Barok” 1 (1994), z. 2, s. 204-207.

 

1991

 • Wieczne Miasto w oczach polskich pisarzy przełomu XVI i XVII wieku, „Kronika Rzymska” 9 (1991), nr 88, s. 14-16.
 • Rec. z: Adam Rysiewicz. Zagadnienie retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku, Wrocław 1990, „Zeszyty Naukowe KUL” 34 (1991), z. 3-4, s. 154-157.

 

1990

 • Abyssus abyssum vocat... Opozycje semantyczne w „Rymach duchownych” Sebastiana Grabowieckiego, „Roczniki Humanistyczne” 38 (1990), s. 77-94.
 • Rec. z: Marek Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian, Warszawa 1989, „Ruch Literacki” 31 (1990), z. 4-5, s. 352-354.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:47 - Agata Poręba