Współpraca z uniwersytetami zagranicznymi przez wiele lat pozostawała niespełnionym marzeniem wielu pracowników i studentów Instytutu Pedagogiki KUL. W ostatnich jednak latach podjęto wiele cennych inicjatyw, które przyczyniły się do nawiązania wartościowych form współpracy międzynarodowej.

We współpracę międzynarodową przez wiele lat zaangażowani byli pracownicy Instytutu Pedagogiki (ks. prof. Marian Nowak, prof. Marian Surdacki, prof. Piotr Paweł Gach, prof. Alina Rynio, dr Dorota Kornas Biela), którzy odbywali studia doktoranckie i staże naukowe za granicą a także podejmowali działania badawcze wspólnie z takimi instytucjami jak University in Klagenfurt, University of Warwick, West Wirginia University, Catholic Universities in Leuven and  Louvain-La-Neuve w Belgii, Universita Pontificia Salesiana we Włoszech, University Sacro Cuore w Mediolanie  i Universitat der Bundeswehr w Hamburgu, Istituto Luigi Sturzo, Edizioni di Storia e Letteratura, Istituto di Storia della Medicina, Università di Roma - La Sapienza, Biblioteca Lancisiana, Archivio di Stato di Roma, Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca a Roma.

Współcześnie współpracę międzynarodową ułatwia przede wszystkim program Unii Europejskiej Erasmus, którego celem jest zwiększanie poziomu mobilności pracowników i studentów. Instytut Pedagogiki dysponuje umowami bilateralnymi podpisanymi z ... uczelniami (por. tabela 1). W latach 2004 – 2009 odbyło się 17 wyjazdów pracowników i 29 wyjazdów studenckich (por. tabela 1). Studenci najczęściej wyjeżdżają do KFH Munster w Niemczech i Katolickiego Uniwersytetu w Rożemberoku na Słowacji, ale korzystają także z możliwości odbycia części studiów w Szwecji, Hiszpanii i we Włoszech. W ostatnich latach wzrosła także liczba wykładowców uczelni zagranicznych odwiedzających nasz instytut w ramach programu Erasmus (por. tabela 2), co daje naszym studentom możliwość zapoznania się z nowymi metodami badawczymi i wynikami prowadzonych na zagranicznych uczelniach badań. W Instytucie goszczą także profesorowie przybywający do polski w ramach innych niż Erasmus stypendiów, np. prof. Anastasia Zissi z Grecji (2009).

Instytut nasz zawsze otwarty był dla studentów przyjeżdżających z innych krajów, a zwłaszcza krajów byłego ZSRR. Dzięki znajomości języka polskiego (wielu z nich jest potomkami Polaków mieszkających na Wschodzie) oraz stypendiom Fundacji Jana Pawła, począwszy od roku 1995, co roku kilku – kilkunastu studentów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Uzbekistanu, Kazachstanu oraz Słowacji (por. tabela 2) wspólnie z polskimi studentami zgłębia chrześcijański wymiar pedagogiki. Studenci z krajów Europy Wschodniej podkreślają, że szczególnie ważne są dla nich wiedza i kompetencje służące promowaniu życia rodzinnego, ochrony życia poczętego oraz pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologiami.

            Znacznie trudniej jest studiować pedagogikę studentom z Europy Zachodniej – brak znajomości języka polskiego uniemożliwia im uczestnictwo w zajęciach. Dzięki jednak współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej w tym roku gościmy po raz pierwszy dwóch studentów z Universidad de Sevilla z Hiszpanii.

            W ostatnich latach znaczącymi wydarzeniami było koordynowanie przez ks. prof. dr hab. M. Nowaka i dr Ewę Domagała–Zyśk z  Instytut Pedagogiki KUL dwóch edycji Programu Intensywnego Erasmus. Programy te, noszące wspólny tytuł „Building Civil Society and Fighting Social Exclusion” odbywały się w edycji wiosennej, noszącej nazwę Spring Academy, oraz jesiennej, nazwanej Autumn Seminars. Uczestniczyło w nich łącznie 79 studentów (w tym 59 z zagranicy) oraz 28 wykładowców z następującychkrajów: Finlandii (Kymenlaakso Polytechnic w Kouvola), Niemiec (Catholic University of Applied Sciences Northrhine-Westfalia w Műnster), Słowacji (Catholic University in Rużomberok), Hiszpanii (University of Sevilla oraz Deusto University z Bilbao), Litwy (Vytautas Magnus University w Kownie), Turcji (Baskent University w Ankarre), Szwecji (Gőteborg University) oraz Irlandii (University College Cork).

            W ramach tych programów studenci mieli możliwość uczestniczenia w prowadzonych w języku angielskim wykładach i seminariach dotyczących wybranych zagadnień międzynarodowej pracy socjalnej, przygotowywali prezentacje pracy socjalnej w swoich krajach i prowadzili wielogodzinne dyskusje dotyczące praktycznych aspektów rozwiązywania praktycznych problemów społecznych. Program ubogacały także wizyty w różnych instytucjach pracy socjalnej i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (koncerty, przedstawienia teatralne, zwiedzanie Lublina i Warszawy). Prawie wszyscy studenci określili programy jako znaczące doświadczenie, które ubogaciło ich studiowanie i pomogło im nie tylko lepiej  zrozumieć specyfikę problemów społecznych w różnych krajach, ale także poznać lepiej przyszłych pracowników socjalnych i pedagogów z różnych krajów, z którymi kiedyś będą pracować we wspólnej przestrzeni społecznej Europy. 93% uczestników pragnęłoby ponownie uczestniczyć w podobnym wydarzeniu, wielu też przyznało, że po powrocie na uczelnie będzie rekomendowało udział w takich programach innym studentom.

            Innymi znaczącymi wydarzeniami ostatnich lat było zorganizowanie przez Instytut Kolokwium ASISE ( Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de l'Education 2006), uczestnictwo pracowników Instytutu w programie Procora, w programie Special Pedagogy in Europe koordynowanym przez Dipartimento Di Scienze Dell'Educazione Universita Degli Studi Di Verona, w przygotowaniu programu Viipuri Virtually we współpracy z Kymenlaakso University of Applied Sciences oraz w konferencjach zagranicznych (np. Children and Youth in Emerging and Transforming Societies w Oslo (2005),  Vidim, co Neslyšim w Ostrawie (2007), Special Pedagogy in Europe: Problems and State of the Research w Weronie (2006).

            Współpraca Instytutu sięga także poza Europę: od wielu lat prowadzona jest współpraca naukowa między Katedrą Pedagogiki Specjalnej a National Cued Speech Association z USA, zaś w 2008 roku rozpoczęta został współpraca z amerykańskim Purdue University Calumet w zakresie badań nad procesami uczenia się i nauczania..

            W roku akademickim 2010.2011 kontynuowana była współpraca w wyżej wymienionych zakresach, rozpoczęty został także nowy program dydaktyczny How to Become an Expert In Social Work?, podjęty we współpracy z Kymenlaakso University of Applied Sciences. Program ten wykorzystuje możliwości metody tzw. blended learning i pozwoli, dzięki technologiom komputerowym i informacyjnym, na jednoczesne uczestnictwo w zajęciach z zakresu rozwiązywania problemów społecznych grupie studentów naszego Instytutu i studentom KUAS.

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 10:58 - Tomasz Petkowicz