Program European Spring Academy 2008 był Intensywnym Kursem europejskiego programu Erasmus, koordynowanym przez Instytut Pedagogiki KUL. Kurs odbył się w dniach 30.03.2008 - 12.04.2008 w Lublinie i zgromadził uczestników - 49 studentów i 19 nauczycieli akademickich - z 9 szkół wyższych różnych krajów Europy: Szwecji (Gőteborg University), Finlandii (Kymenlaakso Polytechnic in Sosiaaliala), Irlandii (University College Cork), Niemiec (Catholic University of Applied Sciences Northrhine-Westfalia w Műnster i Kolonii), Słowacji (Catholic University in Rużomberok), Hiszpanii (University of Sevilla) Litwy (Vytautas Magnus University w Kownie), Turcji (Baskent University w Ankarre) i Polski (KUL). Celem programu było umiędzynarodowienie kształcenia pracowników socjalnych i pedagogów w Europie, zapoznanie uczestników z najistotniejszymi problemami społecznymi poszczególnych krajów, a także modelami rozwiązań tych problemów proponowanych w określonych ośrodkach.

Program był drugim tego rodzaju przedsięwzięciem europejskim, pierwsza Spring Academy odbyła się w Műnster w Niemczech w 2006 roku. Temat Spring Academy 2008, wybrany po międzynarodowych konsultacjach, które odbyły się w naszym Instytucie w listopadzie 2006 roku, został sformułowany następująco: Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem społecznym jako współczesne wyzwania pracy socjalnej.  Szczegółowe cele projektu obejmowały następujące zagadnienia: 1. zdefiniowanie pól wykluczenia społecznego i podjęcie próby wypracowania innowacyjnych międzynarodowych mechanizmów i narzędzi pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem (imigranci, osoby niepełnosprawne, dzieci ryzyka, bezrobotni, bezdomni, osoby starsze), 2. określenie roli funkcjonujących w poszczególnych krajach instytucji, struktur i metod pracy socjalnej w zakresie zaspakajania nowych potrzeb społecznych, 3. wyposażenie studentów w kompetencje międzykulturowe i uczenie otwartości na osoby innych krajów, tradycji, religii, 4. pogłębienie sprawności w zakresie używania języka angielskiego oraz korzystania z technologii komputerowych i informacyjnych.

Program poprzedzony był intensywną pracą nauczycieli i studentów, która odbywała się dzięki przygotowanej stronie internetowej Akademii oraz systematycznej komunikacji elektronicznej. Nauczyciele opracowali materiały dydaktyczne, z którymi studenci mogli zapoznać się przed programem, zaś studenci zobowiązani zostali także do przygotowania szczegółowej prezentacji dotyczącej charakterystyki problemów społecznych w ich kraju.

Czas Spring Academy był okresem intensywnej pracy. Studenci codziennie uczestniczyli z wykładach, seminariach, prezentacjach i dyskusjach oraz wizytach w instytucjach prowadzących pracę socjalną. O przygotowanie wykładów poproszeni zostali profesorowie KUL: prof. dr hab. Z. Zaleski omówił międzynarodowe koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, pracy socjalnej i wykluczenia społecznego, prof. dr hab. A. Sękowski poświęcił swój wykład zagadnieniom postaw wobec osób niepełnosprawnych w kontekście wykluczenia społecznego, prof. dr hab. A. Biela analizował sytuację młodych osób bezrobotnych, zaś prof. dr hab. K. Motyka omówił zagadnienie miejsca praw człowieka w pracy socjalnej. Każde seminarium prowadzone było przez dwóch nauczycieli z różnych krajów, co stwarzało doskonałą okazję do analizowania omawianych problemów z różnych perspektyw badawczych i kulturowych. Tematyka seminariów była różnorodna i dotyczyła: zagadnień etycznych w pracy socjalnej (M. Nowak, J. Freise, A. Fabian, A. Jungner), wykluczenia społecznego i praw dziecka (A. Vesanen, C. Martin), europejskiej polityki społecznej i praktyki empowermentu (G. Albers, F. Sahin), zagadnienia wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży (P. Pukaj, M. Egan, B. Andersson, R. Civinskas), idei wolontariatu w pracy socjalnej (I. Bulut, S. Kość), zagadnieniu funkcjonowania osób niepełnosprawnych jako członków społeczeństwa obywatelskiego (E. Domagała - Zyśk, E. Olin) oraz refleksji nad doświadczeniem międzykulturowym (M. Stemmer-Lueck). Warto nadmienić, że metodyka prowadzonych zajęć była różnorodna: prezentacje, dyskusje, analiza studium przypadku, elementy dramy i tańca, wwykorzystywane były zarówno tradycyjne metody przekazu jak i TIK. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez studentów prezentacje dotyczące podstawowych problemów społecznych w ich krajach, po których zazwyczaj odbywały się ciekawe międzynarodowe dyskusje. Studenci wysoko ocenili także możliwość odbywania wizyt w różnych instytucjach prowadzących pracę socjalną w Lublinie i okolicy (Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Regionalne Centrum Wolontariatu, Bractwo Miłosierdzia im. Brata Alberta, Dom Matki Weroniki, Stowarzyszenie Misericordia, Stowarzyszenie Magnum Bonum, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Dom Pomocy Społecznej w Matczynie), a także wizytę w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach; jako interesujące określili przede wszystkim to, że mogli bezpośrednio uczestniczyć w życiu odwiedzanych placówek: pomagać w wydawaniu posiłków osobom bezdomnym, obserwować różne metody terapii, brać udział w warsztatach plastycznych, przygotowywać i wspólnie spożywać posiłek.

Program European Spring Academy 2008 został bardzo pozytywnie oceniony przez uczestniczących w nim studentów i  wykładowców, zarówno pod względem zawartości merytorycznej jak i organizacji, w którą zaangażowali się zarówno pracownicy Instytutu jak i studenci. W końcowej ewaluacji dokonanej przez koordynatorów, ks. prof. dr hab. Mariana Nowaka i dr Ewę Domagała - Zyśk podkreślono, że Akademia spełniła swoje zadanie: dokonała się wymiana myśli i umocnione zostały więzi naukowe pomiędzy wykładowcami, zaś studenci zostali wyposażeni w istotną wiedzę i umiejętności, które pomogą im w lepszym przygotowaniu się do pracy zawodowej na polu pracy socjalnej w kontekście międzynarodowym.

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 11:02 - Tomasz Petkowicz