Więcej informacji

 

Cele programu
Od roku akademickiego 2007/2008 Erasmus jest elementem programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP - Lifelong Learning Programme), przewidzianego na lata 2007-2013 w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego. Celem podprogramu Erasmus jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

 

Kraje uczestniczące 

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • państwa EOG/EFTA: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące: Chorwacja i Turcja;
  • Szwajcaria

 

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), nadawana przez Komisję Europejską.

 

Numer Karty Uczelni Erasmusa KUL: 69584-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

Kod Uczelni (Institutional code): PL LUBLIN02


Narodowa Agencja
W Polsce Narodową Agencją Programu LLP "Uczenie się przez całe życie"/Lifelong Learning Programme jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koordynator
Koordynatorem uczelnianym programu LLP-Erasmus na KULu jest mgr Tomasz Kostecki, kierownik Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych, która jest odpowiedzialna za obsługę programu na uczelni. Dodatkowo na Wydziałach i w Instytutach powołani są koordynatorzy wydziałowi i instytutowi.


Statystyka KUL
Uczelnia bierze udział w programie od roku akademickiego 1999/2000. Do roku 2013/14 włącznie z KUL wyjechało na studia i praktyki zagraniczne 1464 studentów.

W roku akademickim 2013-14 realizowanych jest ok. 300 wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników w ramach ponad 200 umów bilateralnych. Przyznane dofinansowanie w ramach programu LLP-Erasmus na rok 2013-14 wynosi 390 119 EUR.