Autorzy zobowiązani są do przesłania na adres review@kul.pl, we wskazanych przez redakcję terminach przyjmowania tekstów do publikacji, przeznaczonego do publikacji utworu naukowego w postaci elektronicznej w formacie dokumentu tekstowego (doc, docx, odt) zgodnie z formularzem Zalacznik_nr_1_formularz_zgloszenia_publikacji.

 

W przypadku publikacji wieloautorskich Redakcja prosi o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 

Redakcja zastrzega, iż „ghostwriting” oraz  „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a w przypadku ich wykrycia, powiadomione zostaną instytucje zatrudniające autorów.


Redakcja prosi o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

Przesłany tekst powinien zostać przygotowany w języku angielskim lub innym języku podstawowym dla dyscypliny naukowej prawo. Opracowanie powinno także spełniać ewentualne przewidziane prawem wymogi dla oryginalnego artykułu naukowego, artykułu przeglądowego, komunikatu o badaniach naukowych, glosy czy komentarza prawniczego, artykułu recenzyjnego (recenzji naukowej), studium przypadku (case study) lub artykułu popularnonaukowego.

 

Autorzy zobowiązani są również do przesłania, we wskazanych przez redakcję terminach przyjmowania tekstów do publikacji, pocztą tradycyjną na adres redakcji (równocześnie na adres mailowy redakcji kopii cyfrowej lub skanu dokumentu) umowy licencyjnej oraz oświadczenia dotyczącego zjawisk „ghostwriting” oraz „guest authorship”, zgodnie z formularzem Zalacznik_nr_2 umowa i oswiadczenia.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty językowo-technicznej przesłanego do publikacji utworu w zakresie nie naruszającym praw osobistych twórców oraz odmowy jego publikacji, jeżeli w toku procesu recenzyjnego utwór nie otrzyma co najmniej oceny dobrej.

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019, godz. 13:23 - Monika Popek