2 (46) 2011 - wersja on line

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

KAMILA DOKTÓR-BINDAS

Kontrola konstytucyjności aktów pochodnego prawa europejskiego w świetle orzecznictwa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego (streszczenie)

Constitutionality Control of Instruments of the EU Secondary Law in the Light of the Case-law of the Constitutional Court of Italy (summary)

Контроль над конституционностью актов производного prawa europejskiego w świetle orzecznictwa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego Европейского права в свете судебной практики Конституционного Трибунала Италии (pезюме)

 

DARIUSZ DUDEK

Model polskiego sądu konstytucyjnego (uwarunkowania ustrojowe, kompetencyjne i proceduralne) (streszczenie)

The Model of Polish Constitutional Court (Political System, Competence and Procedural Background) (summary)

Польская модель конституционного суда(uwarunkowania ustrojowe, kompetencyjne i proceduralne) (обусловленности системы, компетенций и процедуры) Streszczenie (pезюме)

 

KATARZYNA KUBUJ

Decyzja francuskiej Rady Konstytucyjnej w sprawie Traktatu z Lizbony (streszczenie)
w świetle wcześniejszych orzeczeń dotyczących integracji europejskiej

Decision of the French Constitutional Council on the Treaty of Lisbon
 in the Light of Prior Judgments Concerning European Integration (summary)

Постановление Французского Конституционного Совета по Лиссабонскому договору w świetle wcześniejszych orzeczeń dotyczących integracji europejskiejв свете предыдущих решений, касающихся европейской интеграции (pезюме)

 

MARZENA LASKOWSKA

Dopuszczalność kontroli zgodności aktów pochodnego prawa UE z Konstytucją RP. W przeddzień rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego (streszczenie)

Admissibility of Control of Conformity of the Instruments of the EU Secondary Law with the Constitution of the Republic of Poland. On the Eve of the Decision of the Constitutional Tribunal (summary)

Допустимость контроля соответствия актов производного права ЕС с конституцией РП. Dopuszczalność kontroli zgodności aktów pochodnego prawa UE z Konstytucją RP.W przeddzień rozstrzygnięcia Trybunału KonstytucyjnegoНакануне решение Конституционного Трибунала (pезюме)

 

SZYMON PAWŁOWSKI

Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. dot. zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN (streszczenie)

Judgment of the German Federal Constitutional Court of 30 June 2009 on Compliance of the Treaty of Lisbon with the Basic Law for the Federal Republic of Germany (summary)

Решение немецкого Конституционного Федерального Трибунала от 30 июня 2009 года, касающееся соответствия Лиссабонского договора с Основным Законом  ФРГ (pезюме)

 

PIOTR RADZIEWICZ

Wykonywanie wyroków trybunału konstytucyjnego (streszczenie)

The implementation of the Constitutional Tribunal Judgments by the Legislator (summary)

ИсполнениеWykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcęИсполнениеИ законодателем решений Конституционного Трибунала (pезюме)

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Glosa do wyroku SN z dnia 28 kwietnia 2010 r., III CSK 143/09 (Olga Nowak)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 690 (1991) z 29 kwietnia 1991 roku (tłum. Paweł Śledziński)

 

RECENZJE

 

A. Dębiński, M. Pyter (red.), Roman Longchamps de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski (rec. Jerzy Flaga)

L. S. Szuba, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954) (rec. Bogdan Sekściński)

 

SPRAWOZDANIA

 

Małżeństwo na całe życie? (Konferencja naukowa, Olsztyn, 11 maja 2011 r.) (Martyna Seroka)

O potrzebie reformy prawa spółek handlowych (Konferencja naukowa, Łódź, 20 maja 2011 r.) (Paweł Zdanikowski)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-czerwiec 2010 r. (oprac. Sławomir Graboń)

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 11:53 - Magdalena Sawa