SPIS TREŚCI RNS 39 (2011)

 

 

Od Redakcji

 

ARTYKUŁY

 

  1. Sfera publiczna i natura społeczeństwa

 

Craig C a l h o u n, Społeczeństwo obywatelskie a sfera publiczna

 

Ks. Maciej H u ł a s, Public sociology jako nowa subdyscyplina naukowa według Michaela Burawoya  

 

Joachim W i e m e y e r, Sprawiedliwość międzypokoleniowa jako wyzwanie społeczno-etyczne

 

Krzysztof S z t a l t, O potrzebie refleksji ontologicznej. Teoria społeczna Pawła Rybickiego

 

Ks. Marek J e ż o w s k i, Syntetyzm socjologiczny Luigiego Sturzo

 

 

  1. Rodzina, edukacja, media

 

Jan M a z u r OSPPE, Jana Pawła II nauczanie o rodzicielstwie

 

Beata S z l u z, Bezdomność rodzin – socjologiczny szkic problemu

 

Wioletta S m y l, Rodzinna edukacja telewizyjna

 

Aneta D u d a, Kontrowersje wokół reklamy. Próba podsumowania społecznej krytyki zjawiska

 

 

  1. Mniejszości narodowo-kulturowe w Polsce

 

Marek Mariusz T y t k o, Koncepcje pedagogiki kultury narodowej wobec kultur mniejszości narodowych i kultur innych narodów

 

Jolanta Ż ó ł t o w s k a, Podziały polityczno-administracyjne na Ziemi Podlaskiej w ciągu tysiąclecia

 

Piotr E b e r h a r d t, Problematyka demograficzna tzw. „ściany wschodniej” Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

 

RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA

 

 

Ks. Janusz M a r i a ń s k i, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne (Józef Baniak)

 

Ks. Stanisław K o w a l c z y k, Czy ciało jest ważne i co z tego wynika (Elżbieta Iwanicka)

 

Mariusz Z e m ł o, Role społeczne a postrzeganie szkoły (Janusz Litwin)

 

Ks. Jan S z y m c z y k, Pomiędzy marzeniami a faktami. Szkice socjologiczne (Edward Balawajder)

 

Stanisław W ó j c i k, Imperialne państwo rynkowe (Magdalena Waniewska-Bobin)

 

Stanisław F e l, Maciej H u ł a s, Stephan Georg R a a b e (red.), Społeczeństwo, gospodarka, ekologia. Perspektywa encykliki „Caritas in veritate” (Tomasz Peciakowski)

 

Tomasz K a p u ś n i a k, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie (Dominik Jankowski)

 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Rola społeczeństwa obywatelskiego” (Tomasz Peciakowski)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013, godz. 14:31 - Tomasz Peciakowski