Od dnia 2 stycznia 2012 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/5.2.1/2011 „Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF) – konkurs” o dofinansowanie następujących typów projektów:
1. Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej.

2. Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów, i w wybranych aspektach jej funkcjonowania.

3. Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej.

4. Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej.

5. Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.

6. Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym.

7. Wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym.

I. Warunki ogólne konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie realizacji projektu będą prowadzone od dnia ogłoszenia konkursu do wyczerpania kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.
2. Na realizację projektów przeznacza się kwotę w wysokości 50 mln zł.
3. W ramach konkursu wkład własny nie jest wymagany.
4. Zawieszenie konkursu: w przypadku przekroczenia przez łączną wartość wnioskowanego dofinansowania we wszystkich wnioskach złożonych na konkurs wartości minimum 100% kwoty środków alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs może podjąć decyzję o zawieszeniu konkursu.

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania: Dokumentacja_konkursowa_1_POKL_5_2_1_2011-CAF.pdf

II. Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu (wymagane):

1. O dofinansowanie w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 mogą ubiegać się:
•    jednostki samorządu terytorialnego (JST);
•    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.);
•    związki jednostek samorządu terytorialnego - w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 24 września 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zm.);
•    organizacje pozarządowe - w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);
•    szkoły wyższe lub ich organy założycielskie;
•    jednostki naukowe;
•    instytucje szkoleniowe.

Wszystkie wyżej wymienione typy podmiotów realizują projekt wyłącznie w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego stanowiącymi grupę docelową projektu.

2. Grupa docelowa konkursu, na rzecz której realizowane będą projekty, to:
a) urzędy gmin (z wyłączeniem urzędów gmin o statusie miasta, w tym urzędów miast na prawach powiatu), starostwa powiatowe oraz ich pracownicy, lub
b) inne jednostki organizacyjne JST oraz ich pracownicy w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 22, poz.1458) oraz organy wykonawcze jednostek pomocniczych JST w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm.) wyłącznie w przypadku, gdy:
- udział ww. grupy docelowej jest bezpośrednio związany z osiągnięciem celów projektu określonych dla urzędów JST, a projektodawca w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu podał uzasadnienie wskazując na łączność z osiągnięciem celów projektu oraz,
- poszczególne jednostki organizacyjne JST i organy wykonawcze jednostek pomocniczych samorządu funkcjonują w ramach JST, która została objęta wsparciem w ramach projektu.

UWGA: Lista samorządów które mogą stanowić grupę docelową projektu stanowi zbiór zamknięty: Lista_243_jst_stanowiaca_grupe_docelowa_-wersja_2_12_2011.pdf

3. Minimalna wartość projektu (koszty ogółem) wynosi 1 mln zł, zaś maksymalna - 2 mln zł.

4. Projekt obejmuje wsparciem minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego

5. Jednostka samorządu terytorialnego jest partnerem w co najwyżej jednym projekcie

6. Łączna wartość kosztów: szkoleń językowych, ogólnych szkoleń komputerowych (np. obsługa MS Office, ECDL) i studiów podyplomowych nie przekracza 15% bezpośrednich kosztów projektu. Powyższe formy wsparcia muszą być zawarte w odrębnym (odrębnych) zadaniu (zadaniach) w ramach szczegółowego budżetu projektu.
Do kategorii ogólnych szkoleń komputerowych nie należy zaliczać m.in. szkoleń dla urzędników mających na celu wdrożenie w danym urzędzie JST rozwiązań z zakresu e-administracji typu: wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, świadczenia usług publicznych za pomocą platformy ePUAP, wdrożenie intranetu itp. Do kategorii szkoleń językowych nie należy zaliczać szkoleń z języka migowego.

7. Wniosek o dofinansowanie projektu w opisie diagnozy problemu dla każdego z JST objętych wsparciem podaje wynik samooceny przeprowadzony metodą CAF w 9 obszarach wraz z punktacją oraz rekomendacjami dotyczącymi usprawnień dla każdego JST objętego wsparciem.

8. Projekt realizuje łącznie typy operacji nr 1, 2 i 5 oraz co najmniej jeden spośród typów
operacji nr 3, 4, 6, 7.

Zobacz: Matryca_dzialan_doskonalacych_wg_mocelu_CAF_oraz_zgodnosci_z_typami_operacji.pdf

9. Wniosek o dofinansowanie projektu w opisie działań przewiduje przeprowadzenie końcowej
samooceny metodą CAF dla każdej JST objętej wsparciem oraz ogólną poprawę uzyskanego
wyniku samooceny.

Kryteria strategiczne (dodatkowo punktowane):
1. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20 % stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ (w przypadku działań szkoleniowych) oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zakłada uruchomienie min. dwóch nowych usług dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej projektem, świadczonej za pomocą platformy ePUAP.

3. Grupę docelową projektu w min. 50% stanowią gminy na terenie których znajduje się obszar/y objęte ochroną przyrody w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:58 - Beata Kaczan