I. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które:
1) w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi opracują programy praktyk i/lub staży dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach;

2) zapewnią warunki ich przeprowadzenia;
3) dokonają rekrutacji uczestników;
4) zrealizują praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów
praktycznej nauki zawodu w postaci praktyk i/lub staży w przedsiębiorstwach.

 

Osiągnięcie założonego celu projektu musi przyczynić się do wypracowania rozwiązań będących nową jakością w doskonaleniu nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Projekty mają mieć charakter pilotażowy - niezbędne jest sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących dalszego wdrażania i upowszechniania wypracowanych rozwiązań, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

 

II. Ogólne warunki konkursu

1. Na konkurs przewidziano 150 mln zł, zaś wg stanu na 11 stycznia br. do przyznania na nowe projekty pozostało ok. 80 mln zł.

2. Data rozpoczęcia projektu nie powinna być wcześniejsza niż 3 miesiące i późniejsza niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku na konkurs.

3. Ubiegający się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

 

III. Kryteria konkursowe

 

Kryteria dostępu (wymagane):

1. Grupę docelową stanowią: nauczyciele przedmiotów zawodowych i/lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

 

2. Projekty obejmują stażami i praktykami w przedsiębiorstwach minimum 250 osób (nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu).

Uwaga: Praktyki/staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu z różnych szkół mogą być realizowane w kilku przedsiębiorstwach. Ponadto każdy nauczyciel może uczestniczyć w praktykach/stażach kilku różnych branż (zgodnie z nauczanym przedmiotem) jednak do spełnienia powyższego kryterium wymagane jest objęcie projektem 250 osób liczonych według liczby osób a nie liczby wsparcia (branż/specjalności).

 

3. Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w ramach opracowanych programów powinny trwać minimum dwa tygodnie.

 

4. Konieczne jest wykazanie we wnioskach o dofinansowanie obligatoryjnego wskaźnika mierzącego realizację celów projektu: "Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uczestniczyli i ukończyli trwające co najmniej dwa tygodnie staże i praktyki w przedsiębiorstwach w ramach Działania".

 

Dodatkowe informacje i poradniki:

dokumentacja_konkursowa_3.4.3_grudzien_2011.pdf

komunikat_zmiana_dokumentacji_3.4.3_XII_2011.pdf

definicja_przedsiebiorstwa_29_07.pdf

harmonogram_skladania_wnioskow_3.4.3.pdf

poradnik - jak_przygotowac_dobry_projekt_2.pdf

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2012, godz. 12:45 - Beata Kaczan