Krótka historia Katedry

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II została powołana do istnienia 20 marca 1984 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pierwszym kierownikiem tej Katedry został ks. prof. Jerzy Grzywacz, który w tym czasie był jej jedynym pracownikiem. Od 1989 roku w Katedrze rozpoczął pracę asystent ks. dr Andrzej Dzięga. W roku 1995, w związku ze śmiercią ks. prof. Jerzego Grzywacza, nastąpił wakat na stanowisku kierownika Katedry, jednocześnie w tym samym roku ks. dr Andrzej Dzięga ze stanowiska asystenta awansował na stanowisko adiunkta, w Katedrze ponadto podjął pracę asystent ks. dr Stanisław Paździor. W roku akademickim 1996 kierownikiem Katedry został ks. dr hab. Andrzej Dzięga. W roku 1998 pracę w Katedrze na stanowisku asystentów podjęli mgr Marta Greszata i mgr Piotr Kasprzyk. W roku 1999 ks. dr hab. Stanisław Paździor został adiunktem, jednocześnie pracę w Katedrze podjął ks. dr Artur Miziński. W roku 2001 i 2002 ks. dr Artur Miziński i dr Marta Greszata awansowali do stanowiska adiunktów a ks. dr hab. Stanisław Paździor do stanowiska profesora. W roku w 2002 pracę w Katedrze na stanowisku adiunkta podjął ks. dr Mirosław Wróbel. W roku 2007 w Katedrze, na stanowisku asystenta, podjął pracę ks. dr Szymon Pikus, a ks. dr hab. Stanisław Paździor został profesorem tytularnym. W 2008 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Marty Greszaty, która w roku 2009 została kierownikiem Katedry, od 1 października 2010 roku na stanowisku profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A od 1 października 2011 roku na stanowisku asystenta rozpoczął pracę ks. mgr lic. Wojciech Witkowski, który w kolejnym roku akademickim uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Od dnia 1 października 2015 roku w Katedrze pojawił się kolejny asystent ks. dr Grzegorz Bzdyrak.

Główne kierunki badań

Badania naukowe pracowników Katedry koncentrują się na: pojęciu kanonicznego procesu sądowego w ogólności, kanonicznych procesach małżeńskich, zasadach procesowych, dowodzeniu wad zgody małżeńskiej.
Pracownicy Katedry dwukrotnie zorganizowali seminarium „Causae naturae psychicae...” can. 1095, 3º – dla biegłych trybunałów kościelnych i katolickich poradni rodzinnych (Lublin, styczeń i wrzesień 1999); konferencję naukową Wokół instytucji małżeństwa (Lublin, 1999); Ogólnopolską Konferencję Naukową oraz Uroczyste Odnowienie Doktoratów „Auctoritas in Iudicium”, 21 października 2015 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14; Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Mitis Iudex Dominus Iesus”, 5 listopada 2015 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14.

Od 1999 r. Katedra wydaje serię pt. „Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia”. Dotychczas ukazały się  4 tomy. Ponadto jest współtwórcą internetowego Biuletynu "Człowiek - Rodzina - Prawo", który ukazuje się od 2012 r. 

Autor: Marta Greszata-Telusiewicz
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, godz. 11:44 - Marta Greszata-Telusiewicz