Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

1. Przedmiot konkursu:

 

Konkurs obejmuje współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu.

 

2. Beneficjenci:


Wnioskodawcami mogą być wyłącznie szkoły lub placówki prowadzące kształcenie zawodowe, ich organy prowadzące z terenu województwa lubelskiego lub inne podmioty w partnerstwie z ww. instytucjami. O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

3. Kwota alokacji na konkurs:


Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 25 000 000,00 zł, w tym nie jest wymagany wkład własny Beneficjenta (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 2 500 000,00 zł).

 

4. Termin naboru wniosków:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

5. Grupy docelowe

 

Projekty realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości

szkolnictwa zawodowego muszą być skierowane m.in. do następujących podmiotów z terenu województwa lubelskiego:

- uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych),

- szkół i placówek (instytucji i kadry pedagogicznej) prowadzących kształcenie zawodowe
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych),

- partnerów społeczno – gospodarczych,

- pracodawców.

 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL z dnia 1 stycznia 2012 r. wsparciem w ramach Działania 9.2 POKL nie są objęte szkoły policealne.

 

Dodatkowe informacje:

dokumentacja_konkursowa

ogłoszenie_o_konkursie

prezentacja_Dzialania_9.2

kwalifikowalnosc

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:57 - Beata Kaczan