Full version

Vol. 11/2008

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)

Duszpasterstwo służby celnej w Polsce (Customs Service chaplaincy in Poland) p. 5-25  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Tadeusz J. Zieliński (ChAT, Warszawa)

Prawne ramy ekspresji religijnej w amerykańskich uniwersytetach publicznych (The legal framework of religious expression in American public universities) p. 27-46  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)

Formy prawnej instytucjonalizacji rozdziału państwa i kościoła (The forms of legal institutionalization of Church-State separation) p. 47-85  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Artur Mezglewski (KUL, Lublin)

Kwalifikacje ogólne do nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych (General qualifications for teaching religion in public schools and kindergartens) p. 87-97  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Dariusz Walencik (UO, Opole)

Status prawny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (The legal status of the Christian Theological Academy in Warsaw) p. 99-117 summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Michał Rynkowski (UWr, Wrocław)

Sądownictwo anglikańskie na przykładzie sądów Kościoła Anglii (Ecclesiastical courts - courts of the Church of England) p. 119-131  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Anna Tunia (KUL, Stalowa Wola)

Kierunki i dynamika rozwoju nauki i dydaktyki prawa wyznaniowego w Polsce (The direction and dynamics of the development of the science and teaching of ecclesiastical law in Poland) p. 133-154  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Piotr Steczkowski (URz, Rzeszów)

Konstytucyjna zasada współdziałania państwa i Kościoła w kontekście interpretacji zasad poszanowania godności osoby ludzkiej i dobra wspólnego (The constitutional principle of Church-State cooperation in the context of the interpretation of the principles of the respect for human dignity and the common good) p. 155-170  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Janusz Majda (KUL, Lublin)

Działalność Komisji Wspólnej w latach 1989-2008 jako wyraz dialogu między państwem a Kościołem w świetle wybranych zagadnień (The activity of the Joint Commission from 1989 to 2008 as a manifestation of dialogue between Church and State in light of selected issues) p. 171- 191  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Marek Bielecki (KUL, Tomaszów Lubelski)

Współdziałanie podmiotów samorządowych z podmiotami wyznaniowymi. Wybrane aspekty (The cooperation of local government entities with ecclesiastical entities. Selected aspects) p. 193-209  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Arkadiusz Januchowski (Poznań)

Wybrane zagadnienia związane z reprezentacją parafii przez proboszcza na gruncie prawa kanonicznego i polskiego (Selected issues concerning the legal representation of a parish by the parish priest according to canon and Polish law) p. 211-236  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Jerzy Nikołajew (KUL, Lublin)

Miejsce duszpasterstwa więziennego we francuskim systemie penitencjarnym (The place of prison chaplaincy in the French penitentiary system) p. 237-254  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Dariusz Mazurkiewicz (Gorzów Wlkp.)

Wpływ państwa na obsadę stanowisk kościelnych w latach 1950-1972 na przykładzie działań administracji wyznaniowej w Zielonej Górze wobec Kościoła gorzowskiego (The influence of the state on the staffing of ecclesiastical posts between 1950 and 1972 on the example of the activity of state administration in Zielona Góra towards the Gorzów Church) p. 255-278  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Adam Balicki (KUL, Tomaszów Lubelski)

Prace parlamentarne Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 nad rewindykacją dóbr kościelnych skonfiskowanych przez carat (Parliamentary work of the 1919-1922 Legislative Sejm on the vindication of the Church estates confiscated by tsarism) p. 279-292  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

Paweł Środa (Sokołów Podlaski)

Proces likwidacji kościelnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce w latach 1946-1965 (The process of dissolving Church educational care institutions in Poland between 1946 and 1965) p. 293-320  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

RECENZJE/REVIEWS

 

Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław: Kolonia Limited 2007, ss. 435 (Henryk Misztal) p. 321-326

Full_Text.pdf

 

Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, ss. 314 (Artur Mezglewski) p. 326-327

Full_Text.pdf

 

Dariusz Walencik, Parafia i gmina Imielin w latach 1945-2002, Imielin 2007, ss. 408 (Bronisław W. Zubert) p. 328-335

Full_Text.pdf

 

Jacek Dziobek-Romański, Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 304 (Tadeusz J. Zieliński) p. 335-341

Full_Text.pdf

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

Konferencja Miejsce religii w Unii Europejskiej, Stambuł, 9-10 grudnia 2006 r. (Michał Rynkowski, UWr) p. 343-344

Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa nt. Politica senza religione? Laicità dello Stato, appartenenze religiose e ordinamento giuridico, Lugano, 9-11 września 2007 r. (Piotr Stanisz, KUL) p. 345-348

Full_Text.pdf

 

XXV Dni Praw Człowieka pt. Religia a prawa człowieka, Lublin, 3-4 grudnia 2007 r. (Michał Zawiślak, KUL) p. 348-354

Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa pt. Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji. Warszawa, 10 kwietnia 2008 r. (Marta Ordon, KUL) p. 354-358

Full_Text.pdf

 

V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r. (Marta Ordon, KUL) p. 358-363

Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa pt. Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych, Lublin, 10 czerwca 2008 r. (Aneta Maria Abramowicz, KUL) p. 363-367

Full_Text.pdf

 

Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Lublin, 21-22 czerwca 2008 r. (Marta Ordon, KUL) p. 367-369

Full_Text.pdf

 

 

Noty o autorach p. 371-372

Full_Text.pdf

 

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.