Zespół Redakcyjny „Studiów Prawniczych KUL" wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

 

Następnie studia i artykułu przekazywane są do oceny recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi i powoływanych osobno dla każdej publikacji. 

Nazwiska recenzentów nie są ujawniane w poszczególnych tomach periodyku. Lista recenzentów współpracujących podawana jest na stronie internetowej czasopisma.

(Lista recenzentów współpracujących dotychczas z redakcją zamieszczona jest tutaj.)

 

Poczynając od tomu 1 (49) 2012 „Studiów Prawniczych KUL" procedura recenzowania przebiega następująco:

Wszystkie studia i artykuły  recenzowane są przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych,  których afiliacja jest różna od afiliacji redaktora naczelnego.

Przesyłając artykuły do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. "double-blind review proces").

Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.

Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:

- oryginalność pracy;

- wartość merytoryczna;

- baza źródłowa;

- cytowana literatura i orzecznictwo;

- warsztat naukowy.

Formularz_recenzje.pdf

 

Procedura recenzowania przebiega zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego szczegółowo określonymi w opracowaniu pt. "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017, godz. 16:09 - Marta Ordon