Konkurs jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" finansowanego z Poddziałania 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych – projekty systemowe" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

1. O wsparcie w ramach V konkursu na realizację projektu związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej może ubiegać się podmiot, który:

 

- prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek;

 

-działa na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek;

 

- posiada kondycję finansową niezbędną do zapewnienia płynności finansowej projektu złożonego do niniejszego konkursu. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek, tzn. każdy z Partnerów musi wykazać przychody za ostatni rok obrotowy w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. Natomiast kondycja finansowa wyliczana będzie w oparciu o badanie łącznych przychodów Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) za ostatni zamknięty rok obrotowy, przy założeniu, że średniomiesięczna wartość złożonego projektu [wartość projektu podzielona na liczbę miesięcy trwania projektu] nie może być wyższa od 1,2 krotności średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) za ostatni zamknięty rok obrotowy [suma łącznych przychodów Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) podzielona przez 12]. Kondycja finansowa Wnioskodawcy i Partnerów badana będzie w oparciu o załączone do Wniosku o udzielenie wsparcia sprawozdanie finansowe lub zeznanie PIT (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w przypadku spółek cywilnych) za ostatni zamknięty rok obrotowy Wnioskodawcy i Partnera/ów;

 

- posiada potencjał techniczny niezbędny (adekwatny) do realizacji działań zaplanowanych w ramach złożonego do niniejszego konkursu projektu. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek;

 

- posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w ciągu ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu, projektów szkoleniowych dla kadry szkoleniowej (osób świadczących usługi szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw), w ramach których uczestnicy zdobywali określone kompetencje trenerskie, rozumiane jako:

1. w przypadku Wnioskodawcy (składającego wniosek o udzielenie wsparcia samodzielnie lub jako Lider Projektu w projektach partnerskich) zrealizowane co najmniej 3 projekty/usługi szkoleniowe (każdy/a o wartości co najmniej 50 000 złotych, w którego/ej działaniach uczestniczyło minimum
10 osób),

2. w przypadku Partnera (w projektach partnerskich) zrealizowany co najmniej 1 projekt szkoleniowy (o wartości co najmniej 50 000 złotych, w którego/ej 

działaniach uczestniczyło minimum 10 osób), 

 

- dysponuje personelem merytorycznym i innym co najmniej w liczbie i o kwalifikacjach określonych w pkt 2.2.2.10 oraz w pkt 2.2.2.11 Wytycznych dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek.

 

2. Termin składania wniosków upływa dnia 16 kwietnia 2012 roku (poniedziałek), o godz. 16:30.

 

3. Szczegółowe kryteria wyboru projektów oraz informacje nt. dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o udzielenie wsparcia zawarte są
Wytycznych dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej (V konkurs), które wraz z formularzem wniosku o udzielenie wsparcia oraz wzorem umowy znajdują się w dokumentacji konkursowej.

 

 

Dotatkowe informacje:

Wytyczne.pdf

ogłoszenie o konkursie

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:43 - Beata Kaczan