Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 18/POKL/6.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Typy projektów:

 

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

 

Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

 

Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.

 

Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; staże/praktyki zawodowe; szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; subsydiowanie zatrudnienia.

 

Kwota alokacji na konkurs: 10 000 000,00 PLN.

 

Termin składania: od 28 lutego 2012 r. do 6 kwietnia 2012 r.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Grupy docelowe:

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: 100% osoby niepełnosprawne i/lub osoby w wieku 50+ pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne).

 

Dodatkowe wymagania:

 

Nie jest istotne, jaka jest siedziba Projektodawcy – instytucje spoza województwa mogą aplikować w konkursie.

Każdy Projektodawca zarówno posiadający siedzibę na terenie woj. podkarpackiego, jak i spoza województwa jest zobowiązany do potwierdzenia we wniosku o dofinansowanie faktu utworzenia/posiadania na terenie województwa podkarpackiego biura projektu, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt.

 

Kryteria dostępu:

 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).

 

Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie co najmniej dwóch różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym obligatoryjnie staże/praktyki zawodowe i/lub subsydiowane zatrudnienie. Staż nie może trwać krócej niż 3 i dłużej niż 6 miesięcy.

 

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby niepełnosprawne i/lub osoby w wieku 50+ pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne).

 

Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.

 

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku.

 

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

 

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej uzależnionych od grup docelowych:

a. Dla osób w wieku 50-64 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,

b. Dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%.

 

Dodatkowe informacje:

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa_6.1.1_Rzeszow.pdf

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:42 - Beata Kaczan