Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 12 marca 2012 r. do daty zamknięcia konkursu ogłoszonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.   

 

Formy wsparcia:

 

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

 

1. typ projektu (1) – wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in:

a. szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),

b. poradnictwo psychologiczne,

c. pośrednictwo pracy,

d. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,

e. subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,

f.bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów,

i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

ii. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,

iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

 

2. typ projektu (2) – szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).

 

3. typ projektu (3) – szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

 

Grupy docelowe:

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

- pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne (typy projektów 1 i 2);

- osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (typ projektów 1);

- przedsiębiorcy (typ projektów 3);

- osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa)10 (typ projektów 2).

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty, które jednocześnie spełniają:

A. ogólne kryteria formalne: Projektodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

B. ogólne kryteria horyzontalne: typ Projektodawcy jest zgodny z typem określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL: w ramach niniejszego konkursu wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Dodatkowe wymagania:

 

Nie jest istotne, jaka jest siedziba Projektodawcy – instytucje spoza województwa mogą aplikować w konkursie. Niezbędne jest również zlokalizowanie na terenie województwa podkarpackiego biura projektu, do którego Projektodawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu w celu przeprowadzenia kontroli.

 

Kryteria dostępu:

 

1.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

 

2.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku.

 

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).

 

4. Projekt zakłada realizację wyłącznie jednego z przewidzianych typów operacji.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

DK_31-8.1.2.pdf 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2012, godz. 09:45 - Beata Kaczan