Bolesław Prus Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa jest międzyinstytucjonalnym projektem badawczym, realizowanym pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Kierownikiem projektu jest dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL.
  Naukową ambicją uczestników projektu jest zaoferowanie szerokiemu gronu czytelników wszystkich pism Bolesława Prusa opracowanych wedle najnowszych i najlepszych standardów sztuki edytorskiej, wyposażonych w takie komentarze, które z jednej strony nie obciążą tekstów pisarza nadmiarem erudycyjnego objaśnienia, z drugiej strony będą na tyle fachowe i wnikliwe, by inspirować i kierunkować odbiorców do podejmowania trudu jeszcze pełniejszego osobistego poznania spuścizny pisarza i czasów, w których tworzył.
    W ramach prac zespołowych zostaną opracowane: kroniki, publicystyka filozoficzno-społeczna, nowele i opowiadania, twórczość powieściowa, listy, rękopisy, varia (odczyty, aforyzmy, tłumaczenia).
    Podjęcie tak ogromnego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez zintegrowanej współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej naukowców polskich z licznych ośrodków uniwersyteckich i innych placówek badawczo-naukowych. Praca nad spuścizną Bolesława Prusa stanowi wspaniałą okazję do długofalowej wymiany doświadczeń badawczych i naukowych między historykami literatury różnych generacji, w tym przekazywania młodszym pracownikom naukowym tajników arcytrudnej sztuki edytorskiej przez specjalistów w tej dziedzinie o niekwestionowanym autorytecie. Praca w zespołach ma ponadto konsolidować środowisko polskich humanistów, gdyż do współdziałania w charakterze konsultantów przewidziano specjalistów z wielu dziedzin życia naukowego. Bez ich wiedzy odpowiedzialne opracowanie twórczości autora tak wszechstronnie jak Prus zainteresowanego kulturą i dorobkiem cywilizacyjnym ludzkości, byłoby niezwykle trudne. Tak więc pierwszym i podstawowym celem badawczym jest naukowe „wspieranie się i wymiana usług”. W ten sposób środowisko polskich naukowców wcieli w życie jeden z podstawowych ideałów Prusa, który we wspomnianych wyżej kategoriach widział realną szansę na rozwój społeczeństwa polskiego wedle standardów nowoczesnego myślenia o człowieku.
    W projekcie uczestniczą badacze z następujących jednostek naukowych: Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Nad opracowaniem edytorskim spuścizny Bolesława Prusa czuwa Komitet Redakcyjny złożony z wybitnych badaczy literatury drugiej połowy XIX wieku. W skład Komitetu wchodzą Profesorowie:

Józef Bachórz, Barbara Bobrowska, Tadeusz Budrewicz, Maciej Gloger, Anna Martuszewska, Bogdan Mazan, Aneta Mazur, Jacek Nowak, Beata K. Obsulewicz (przewodnicząca); Ewa Paczoska, Tomasz Sobieraj, Jolanta Sztachelska, Cezary Zalewski, Tadeusz Żabski.

Jednym z inicjatorów prac nad edycją i członkiem Komitetu był Profesor Stanisław Fita.

 

Sekretarzem Komitetu jest Piotr Bordzoł. Redaktorem prowadzącym ze strony Wydawnictwa Episteme do sierpnia 2016 r. była dr Dorota Niedziałkowska, obecnie funkcję tę pełni Teresa Naumiuk.

 

Książki można nabyć za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Episteme.

 

Dotychczas ukazały się:

 

B. Prus, Humoreski, nowele, opowiadania, t. 1: 1864-1874

B. Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz, seria A: Humoreski, nowele, opowiadania, t. 1: 1864-1874,
red. i wstęp T. Żabski, oprac. E. Lubczyńska-Jeziorna, H. Kubicka, A. Kuniczuk-Trzcinowicz, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2014, ss. 213.

 

 

Humoreski, nowele, opowiadania, t. II i III

B. Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz, seria A: Humoreski, nowele, opowiadania, t. 2: 1874-1875,
red. T. Żabski, oprac. E. Lubczyńska-Jeziorna, H. Kubicka, A. Kuniczuk-Trzcinowicz, T. Żabski;

t. 3: 1875-1876, red. T. Żabski, oprac. E. Lubczyńska-Jeziorna, H. Kubicka, T. Żabski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2015, ss. 423.

B. Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz,
seria G: Notatki twórcze, t. 1: Notatki "lubelskie",
oprac. M. Kreft, A. Martuszewska,
wstęp A. Martuszewska, Towarzystwo Literackie
im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2014, ss. 262.

 

B. Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz,
seria B: Powieści, t. 7 i 8: Emancypantki, t. 1 i 2, oprac. T. Sobieraj, wstęp T. Sobieraj, Towarzystwo Literackie
im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2015, ss. 676.

 

Powieści, tom I B. Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz,
seria B: Powieści, 1: Pałac i rudera, wstęp i oprac. A. Kuniczuk-Trzcinowicz, Dusze w niewoli, wstęp E. Paczoska, oprac. M. Nicińska; t. 2: Anielka, wstęp i oprac. A. Mazur, Towarzystwo Literackie
im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2016, ss. 652.

 

Autor: Piotr Bordzoł
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2021, godz. 19:12 - Paulina Przepiórka