Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs otwarty nr 32/POKL/9.1.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 

Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych),w szczególności obejmujące:

 

 

1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

2. doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

3. programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,

4. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,

5. rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

6. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,

7. wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

 

Alokacja na konkurs: 15 000 000,00 PLN

 

Termin naboru: od 12 marca 2012 r. do daty zamknięcia konkursu ogłoszonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 20 marca 2012 r. w sali konferencyjnej nr A101 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, o godz. 10:00.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

DK_32-9.1.2_otwarty_.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:38 - Beata Kaczan