Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji - każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów.

 

Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System)

 

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych.

 

Podstawowe dokumenty ECTS

Przewodniki ECTS

Glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji (on-line):

 

Krajowe Ramy Kwalifikacji na Wydziale Filozofii

 

Wzory ujednoliconych formatek opisu toku kształcenia

 


 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 10:00 - Anna Starościc