Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 20/POKL/6.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Typy projektów:

 

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:

 

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

 

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);

 

- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystywania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

 

Alokacja: 14 000 000,00 PLN

 

Termin naboru: od 20 kwietnia 2012 r. do 22 maja 2012 r.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Grupy docelowe:

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy województwa podkarpackiego, należące do jednej lub kilku z następujących kategorii:

 

- osoby poniżej 25 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby w wieku 50+.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 10 maja 2012 r. w Sali Konferencyjnej nr A101 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2 o godzinie 10:00.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:32 - Beata Kaczan