Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 21/POKL/6.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Typy projektów:

 

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:

 

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

 

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);

 

- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystywania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

 

Alokacja na konkurs: 33 500 000,00 PLN.

 

Termin naboru:  od 20 kwietnia 2012 r. do 22 maja 2012 r.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym w dniu 10 maja 2012 r. w Sali Konferencyjnej nr A101 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, o godz. 10:00.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa_6.2.pdf

 

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:31 - Beata Kaczan