Laureat Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego 2011
 

JKrukowskiJózef Krukowski urodził się we wsi Sułowiec k. Zamościa 4 stycznia 1936 r. Szkołę podstawową ukończył w Radecznicy. W latach 1949-1953 uczęszczał do szkoły średniej kolejno: w Radecznicy (Liceum Ogólnokształcące oo. Bernardynów - 1949/50), w Zamościu (Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego - 1950/51) i w Lublinie (Liceum Biskupie - 1951-1953). W 1953 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył w 1959 r., przyjmując święcenia kapłańskie. Jednocześnie odbył studia na Wydziale Teologii KUL, które ukończył uzyskując tytuł magistra teologii.

 

W 1961 r. został przez biskupa lubelskiego Piotra Kałwę skierowany na studia stacjonarne na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, które ukończył w 1964 r., uzyskując tytuł magistra i stopień licencjata prawa kanonicznego. Następnie został zatrudniony w charakterze asystenta na tymże Wydziale. W latach 1964-2000 pracował w Sądzie Biskupim w Lublinie na stanowisku notariusza, a następnie sędziego (od 1973)
W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. W 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, w 1974 r. został mianowany docentem, w 1978 r. - uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, w 1985 r. - profesora zwyczajnego.

 

W latach 1978-1987 sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego KUL, który z jego inicjatywy w następnych latach został przekształcony w Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

Prof. J. Krukowski działalność dydaktyczną (wykłady i seminaria) prowadzi w kilku uczelniach: w

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (od 1964 r.), a następnie również w Akademii Teologii Katolickiej (1993-2000) i w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 2000 r.).


Ponadto w latach 1993-2003 prowadził wykłady na Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji.
W roku 1991 prowadził wykłady także w charakterze „visiting professor" na kilku uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (St. John University, New York, N.Y; St. Mary University, San Antonio, Texas; Union University, Albany, N.Y. W 2003 r. wykładał także gościnnie w Akademii Teologicznej w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 

Prof. J. Krukowski brał udział w charakterze wykładowcy na wielu konferencjach naukowych poświęconych m.in. problematyce stosunków państwo - Kościół organizowanych przez uniwersytety (w Pradze, Budapeszcie, Brnie, Preszowie, Salonikach, Stuttgarcie oraz Rzymie).

 

W latach 1993-1997 pełnił funkcję przedstawiciela Episkopatu Polski w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz eksperta sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską.


W latach 1998-2001 był członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.
W latach 1980-1984 prof. J. Krukowski był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; w latach 1990-1993 był członkiem Centralnego Komitetu ds. Tytułu i Stopni Naukowych przy Premierze Rady Ministrów w Warszawie; od 2003 r. jest członkiem oddziału lubelskiego Polskiej Akademii Nauk i zastępcą przewodniczącego komisji prawniczej tego oddziału.


Od 2002 r. prof. J. Krukowski jest współprzewodniczącym polsko-niemieckiej organizacji „Stiftung Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in EU" z siedzibą w Trewirze, którą założył wraz z dr. Ottonem Theisenem (RFN) oraz współpracuje z instytucjami naukowymi w różnych krajach (Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Bistums Akademie w Aachen, Papieski Instytut Wschodni w Rzymie, American Bar Assotiation w Waszyngtonie, Canon Law Society of America w Waszyngtonie D.C., Consociatio Internationalis pro Studio Iuris Canonici Promovendo w Rzymie).


Z inicjatywy prof. J. Krukowskiego powstał Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (1990), którego jest przewodniczącym. Jest założycielem periodyku naukowego „Roczniki Nauk Prawnych" Towarzystwa Naukowego KUL (od 1990 r.); przewodniczącym komitetu redakcyjnego, a od 2001 r. przewodniczącym Rady Naukowej Redakcji tegoż periodyku. Był założycielem i redaktorem serii wydawniczej „Kościół i prawo”(1981-2000). Jest również redaktorem działu prawniczego w „Encyklopedii Katolickiej" KUL (od 1995 r.) oraz redaktorem działu prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego w Redakcji „Wielkiej Encyklopedii Prawa" w Warszawie (od 2003 r.).


Ponadto prof. J. Krukowski jest założycielem i prezesem (od 1989 r.) Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (od 2004 roku) oraz członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005 roku).

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 13:10 - Stanisław Sarek